ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้: [Insert Go Live Date]

 

การใช้งานใดๆ ของคุณผ่านเว็บไซต์ที่บริหารงานโดย [NAME OF BRAND OWNING CO.] ที่เว็บไซต์ WWW.ชื่อเว็บไซต์.COM (ในที่นี้เรียกว่า “เว็บไซต์นี้”) เป็นการใช้งานที่มีเงื่อนไขเมื่อคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ รวมถึงการแจ้งให้ทราบเรื่องความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ (เรียกรวมกันว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไข”) เราสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขอยู่เป็นครั้งคราวตามที่เราเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เป็นหน้าที่ของคุณในการเข้ามาตรวจสอบหน้าเว็บไซต์อยู่เป็นระยะเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ประกาศลงเว็บไซต์ (สำหรับสรุปการเปลี่ยนแปลง ดูที่กล่องสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้) หากคุณยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป หมายความว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ เรามีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือหยุดให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง คุณสมบัติ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ เรายังมีสิทธิ์จำกัดบางคุณสมบัติหรือจำกัดไม่ให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่ต้องรับผิด เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยพนักงานของกลุ่มบริษัทไดแอจีโอ ซึ่งมีบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัทไดแอจีโอ จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ด้วยเลขที่ 23307 และสำนักงานจดทะเบียนเลขที่ 8 เฮ็นริเอ็ตตา เพลซ ลอนดอน W1G 0NB สหราชอาณาจักร)

คุณสามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้เฉพาะในกรณีที่คุณมีอายุตามที่กฎหมายกำหนดที่จะสามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมายของประเทศที่คุณอยู่อาศัยและในประเทศที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์ในขณะนั้น หากไม่ตรงกับเงื่อนไขข้างต้น จะเป็นการกระทำผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบในประเทศที่คุณอยู่อาศัยหรือประเทศที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์ในขณะนั้น ในกรณีเช่นนี้ คุณจะต้องออกจากเว็บไซต์นี้ทันที

คุณอาจถูกจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์คัดกรองเนื้อหาหรือโดยการเปลี่ยนการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่น เบราเซอร์ หรือ ระบบปฏิบัติการ) ตามความเหมาะสม

หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้โดยตลอด กรุณาออกจากเว็บไซต์นี้ทันที

การใช้คำว่า “เรา” “ของเรา” หรือ “บริษัท” ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ให้หมายถึง บริษัทดิอาจิโอ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่มของไดแอจีโอ

 

- See more at: http://johnniewalker.monkapps.com/en-gb/terms-plus-conditions/#sthash.gOnWiXU5.dpuf

1. สิทธิ์

สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในเครื่องมือและเนื้อหา (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ รูปภาพ เว็บเพจ เสียง ซอฟต์แวร์ และการประกอบรวมกันของสิ่งต่างๆ เหล่านี้) ที่อยู่บนเว็บไซต์เป็นของเราและได้รับอนุญาตโดยเรา คุณตกลงว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องมือและ/หรือเนื้อหานี้เฉพาะตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้และในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

2. ทรัพย์สินทางปัญญา

เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เราเป็นเจ้าของและ/หรือเป็นผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายออกแบบ ชุดการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในฐานข้อมูล และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ (รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา”) ที่ปรากฎอยู่บนหรือมีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณไม่ได้มอบสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ ส่วนได้ส่วนเสีย หรือใบอนุญาตในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่คุณอาจเข้าถึงได้ในเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ การใช้หรือการผลิตทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ เป็นสิ่งต้องห้าม

3. ข้อจำกัดการใช้งาน

เว้นแต่ที่อนุญาตไว้อย่างชัดเจนโดยกฎหมาย โดยบริษัท หรือโดยผู้ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร คุณไม่มีสิทธิ์ในการผลิตซ้ำ ส่งต่อ มอบสิทธิ์ ขาย จัดแสดงต่อสาธารณะ จัดจำหน่าย เปลี่ยนแปลง แก้ไข รวบรวม ผสม แบ่งปัน หรือทำให้ผู้อื่นได้ใช้ หรือสร้างผลงานจากส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเครื่องมือหรือเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ หรือ ใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า

4. ข้อตกลงการใช้งานและการนโยบายการใช้งานเกี่ยวกับกระดานสนทนาสาธารณะ

เว็บไซต์นี้อาจมีบริการแบบโต้ตอบ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มอภิปราย กลุ่มข่าว กระดานข่าว ห้องสนทนา บล็อก และคุณสมบัติพิเศษสำหรับการติดต่อกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น การแสดงเนื้อหาเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ต่อประสาน (ตามที่อธิบายไว้ในข้อ 5 หลังจากนี้) (เรียกรวมกันว่า “กระดานสนทนาสาธารณะ”) ซึ่งอาจทำให้คุณโพสต์ ส่งต่อ หรือส่งข้อความ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการเขียนข้อความ รูปภาพ ภาพประกอบ การบันทึกเสียง และการบันทึกวิดีโอ (รวมเรียกว่า “การโพสต์”) เราอาจจะหรืออาจจะไม่เฝ้าติดตามการโพสต์ในกระดานสนทนาสาธารณะอยู่เสมอ ในทำนองเดียวกัน เราอาจจะหรืออาจจะไม่มีการควบคุมการโพสต์บนกระดานสนทนาสาธารณะใดๆ คุณอาจได้รับเนื้อหาบนกระดานสนทนาสาธารณะที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง มีลักษณะฉ้อโกงหรือหลอกลวง หรือคุณอาจพบว่าเนื้อหานั้นคุกคามหรือน่ารังเกียจ การที่คุณใช้กระดานสนทนาสาธารณะถือเป็นความเสี่ยงที่คุณต้องรับผิดชอบ

เราสงวนสิทธิ์ ว่าเราไม่มีหน้าที่ในการเฝ้าติดตามกระดานสนทนาสาธารณะและลบหรือแก้ไขการโพสต์ใดๆ ที่เราพิจารณาตามดุลยพินิจของเราเองว่าเป็นการใช้ที่ผิดกฎระเบียบ เรามีสิทธิ์จำกัด ระงับ หรือหยุดมิให้คุณใช้บริการหรือเว็บไซต์ตามดุลยพินิจของเราเอง ที่เราเชื่อว่าอาจจะมีการใช้งานที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว

สิ่งต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่ถูกต้อง

- การใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย และผิดศีลธรรม

- การใช้งานอันทำให้เกิดความรำคาญ หรือทำให้การทำงานของเว็บไซต์อยู่ในความเสี่ยงหรือผิดปกติ

- การใช้เว็บไซต์เพื่อสร้าง เป็นโฮสต์ หรือส่งต่อ (ไม่ว่าจะอยู่ในกระดานสนทนาสาธารณะหรืออื่นๆ) สิ่งที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย คุกคาม หรืออนาจาร หรือ การมีส่วนในกิจกรรมที่เป็นการโจมตีผู้อื่นด้วยเหตุผลด้านเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรือเพศ

- การใช้เว็บไซต์ที่คุกคามหรือพยายามคุกคามผู้เยาว์ในลักษณะใดก็ตาม

- การใช้เว็บไซต์เพื่อสร้าง เป็นโฮสต์ หรือส่งต่อสิ่งใดๆ ที่ข่มขู่หรือก่อให้เกิดการทำร้ายร่างกายหรือทำลายทรัพย์สินหรือทำให้เกิดความผิดทางอาญาหรือก่อให้เกิดการรับผิดทางแพ่ง

- การใช้เว็บไซต์เพื่อสร้าง เป็นโฮสต์ หรือส่งต่อสิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า ความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการทำให้ปรากฎต่อสาธารณชน หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือ กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น

- การใช้เว็บไซต์เพื่อสร้าง เป็นโฮสต์ หรือส่งต่อเครื่องมือการโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ไปยังผู้ใช้งานอื่นๆ

- การใช้เว็บไซต์เพื่อสร้าง เป็นโฮสต์ หรือส่งต่อสิ่งใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นอับอาย

- การใช้เว็บไซต์เพื่อเสนอซื้อหรือขายสินค้า สิ่งของ บริการ หรือส่งจดหมายลูกโซ่ หรือธุรกิจขายตรง หรือสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งเป็นข้อมูลเท็จ ชี้นำไปในทางที่ไม่ถูกต้อง หลอกลวง หรือฉ้อโกง

- การเพิ่ม ลบ หรือดัดแปลข้อมูลพาดหัวเครือข่ายระบุตัวตน หรือ ข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ รวมถึง ชื่อผู้แต่ง วันที่ตีพิมพ์ ชื่อหน่วยงานตรวจสอบ ด้วยวัตถุประสงค์ในการที่จะหลอกลวงหรือชี้นำไปในทางที่ผิด

- การใช้เว็บไซต์เพื่อเข้าถึง หรือ พยายามเข้าถึงบัญชีของผู้อื่นๆ หรือเพื่อลักลอบเข้า หรือ พยายามลักลอบเข้าไปในระบบความปลอดภัยของบุคคลอื่นๆ รวมถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบโทรคมนาคมของบุคคลอื่น

- การใช้เว็บไซต์เพื่อเก็บหรือพยายามเก็บข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นโดยเจ้าของข้อมูลนั้นไม่ทราบหรือไม่ได้ยินยอม หรือการใช้ การใช้โปรแกรมดึงข้อมูลต่างๆ ภายในเว็บไซต์ (screen scraping) การใช้โปรแกรมดึงข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูล (database scraping) หรือกิจกรรมอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการได้มาซึ่งรายชื่อผู้ใช้หรือข้อมูลอื่นๆ

- การใช้เว็บไซต์เพื่อกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสามารถของผู้อื่นหรือระบบในการใช้บริการหรืออินเทอร์เน็ตโดยรวม รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การกระหน่ำส่งข้อมูลหรือการลักลอบเข้า การขายต่อ การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ หรือการมอบสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เรามอบให้แก่ ผู้รับเหมาของเรา หรือ ผู้ได้รับบริการของเรา โดยที่เราไม่ได้เห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ การปลอมเป็นผู้อื่นหรือองค์กรใดๆ หรือ การใช้ชื่อปลอมที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้

- การสนับสนุน การยินยอม หรือ ชื่นชมเด็กที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ การดื่มแล้วขับ หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาด

- การเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนเกี่ยวกับตัวเองหรือผู้อื่น (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ได้มาจากอัตลักษณ์ของบุคคลหรือข้อมูลการติดต่อ) และ

- การกระทำผิดข้อตกลงการใช้งานเกี่ยวกับเว็บไซต์ต่อประสาน

รายการข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ตัวอย่างและไม่ถือว่าเป็นรายการที่สมบูรณ์ของการใช้งานที่ผิดข้อตกลงของเว็บไซต์หรือกระดานสนทนาสาธารณะ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการจำกัด ระงับ หรือ หยุดมิให้คุณใช้งานเว็บไซต์หรือกระดานสนทนาสาธารณะ ด้วยลักษณะของอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นสากล ผู้ใช้ในที่นี้ตกลงว่าจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท้องถิ่นทั้งหมดเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในโลกออนไลน์และเนื้อหาที่ยอมรับได้ ผู้ใช้งานตกลงว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการนำข้อมูลออกจากประเทศใดๆ

การโพสต์ใดๆ ของคุณจะถือว่าไม่เป็นความลับ คุณเข้าใจว่าข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆ (เช่น ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์) ที่คุณโพสต์ลงไปในกระดานสนทนาสาธารณะนั้นอาจมีผู้อื่นเข้าถึง เก็บ และนำไปใช้ได้ และอาจก่อให้เกิดข้อความหรือการติดต่อที่ไม่พึงประสงค์จากผู้อื่น คุณไม่ควรใส่ข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนของคุณหรือบุคคลอื่นได้ในการโพสต์ใดๆ เราสงวนสิทธิ์ แต่ไม่จำเป็นต้อง ลบโพสต์ใดๆ ที่มีข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนได้ เราไม่ต้องรับผิดต่อการใช้งานหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลใดๆ รวมถึง ข้อมูลส่วนตัวที่คุณโพสต์บนกระดานสนทนาสาธารณะของเรา

คุณรับรองและรับประกันว่าโพสต์ของคุณเป็นสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของต้นฉบับ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่มีความน่ารังเกียจ หยาบคาย คุกคาม เป็นอันตราย เลือกปฏิบัติ ทำให้เกิดความอับอาย หรือผิดกฎหมายในลักษณะใดๆ ที่บุคคลอื่น คุณรับรองและรับประกันว่าบุคคลอื่นใดไม่มีสิทธิ์ในโพสต์นั้น และ คุณรับรองและรับประกันว่า “สิทธิ์ทางศีลธรรม” ในโพสต์ของคุณได้รับการยกเว้น และคุณมอบสิทธิ์และอนุญาตให้เราใช้ คัดลอก ผลิตซ้ำ ปรับเปลี่ยน ปรับแปลง เผยแพร่ แปล สร้างผลงานขึ้นจากสิ่งนั้น จัดจำหน่าย จัดแสดงโพสต์นั้น (ทั้งหมดหรือบางส่วน) และ/หรือ รวมรวมกันไว้ใช้ในงานอื่นในลักษณะ สื่อ เทคโนโลยีใดๆ ในปัจจุบันหรือที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตเพื่อวัตถุประสงค์การเผยแพร่ การค้า ไม่ใช่การค้า การโปรโมท หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ โดยสิทธิ์ที่คุณมอบให้และอนุญาตนั้น เป็นสิทธิ์ที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ไม่จำกัด ใช้ได้ทั่วโลก มีผลตลอดไป เอาคืนไม่ได้ ไม่ผูกขาด โอนมือได้ มอบหมาย และมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นต่อได้เต็มที่

เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อการเก็บโพสต์ของคุณไว้และเรามีสิทธิ์ลบหรือทำลายโพสต์ของคุณเมื่อใดก็ได้

เนื้อหา ข้อมูล และเครื่องมือที่ผู้ใช้งานโพสต์ในกระดานสนทนาสาธารณะไม่ได้รับการรับรองโดยเรา ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเองในการประเมินและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้อื่นให้ไว้ในหรือผ่านกระดานสนทนาสาธารณะ ความคิดเห็นที่แสดงไว้ในกระดานสนทนาสาธารณะไม่จำเป็นต้องเป็นของเรา ข้อความแถลง คำแนะนำ และความคิดเห็นที่ผู้เข้าร่วมสนทนาโพสต์ไว้เป็นของผู้เข้าร่วมสนทนานั้นๆ เราไม่รับผิดต่อข้อความแถลง คำแนะนำ ความคิดเห็น หรือเนื้อหา หรือเครื่องมือใดๆ บนกระดานสนทนาสาธารณะ คุณตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องหรือเรียกร้อง ไม่ว่าจะในลักษณะใด ไม่ว่าจะเป็นที่ทราบหรือไม่ทราบ ที่เกิดขึ้นในลักษณะใดก็ตามเกี่ยวกับข้อพิพาทกับผู้ใช้งานอื่นๆ ในเว็บไซต์

5. เว็บไซต์ต่อประสาน

คุณรับทราบและตกลงว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา (“เนื้อหาเชื่อมโยง”) ที่มีโฮสต์เป็นเว็บไซต์ที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของเรา (“เว็บไซต์ต่อประสาน”) ที่คุณหรือเราอาจลิงก์มาจากเว็บไซต์นั้น หรือ แสดงบนเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการอื่นใดผ่านต่อประสานการเขียนโปรแกรมของแอปพลิเคชั่นหรือวิธีการอื่น

เราไม่รับโฮสต์หรือจัดเก็บเนื้อหาเชื่อมโยง การแสดงเนื้อหาเชื่อมโยงหรือการจัดให้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ต่อประสานไม่ถือว่าเรารับรองหรือมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเชื่อมโยง เว็บไซต์ต่อประสาน หรือผลิตภัณฑ์ โฆษณา หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ต่างๆ ดังกล่าว คุณรับทราบและตกลงว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบและรับผิด ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นโดยหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้หรืออ้างอิงจากเนื้อหา สินค้า หรือบริการนั้นๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ต่อประสานดังกล่าว หรือ การดำเนินการใดๆ ที่เว็บไซต์ต่อประสานดังกล่าวดำเนินต่อคุณ

เราสงวนสิทธิ์ในการถอดเนื้อหาเชื่อมโยงออกจากเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์ต่อประสาน ในขอบเขตที่เราสามารถควบคุมได้ ในเวลาใดก็ได้ หรือด้วยเหตุผลใดก็ได้ รวมถึงการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือ ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ต่อประสานที่เกี่ยวข้อง

ในการที่จะใช้ฟังก์ชั่นบางอย่างของเว็บไซต์นี้ คุณอาจต้องสร้างบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านกับเว็บไซต์ต่อประสาน และเนื่องจากเว็บไซต์ต่อประสานเหล่านี้เป็นเว็บไซต์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา เราจึงไม่รับผิดชอบต่อชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เว็บไซต์เหล่านี้อาจเก็บจากคุณ นอกจากนี้ เราจะไม่มีการขอให้คุณแจ้งรหัสผ่านของคุณสำหรับเว็บไซต์ต่อประสาน หากคุณสร้างบัญชีในเว็บไซต์ต่อประสานเหล่านี้ไม่สำเร็จไม่ว่าด้วยเหตุผลใด คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นที่มีในเว็บไซต์ของเราได้อย่างเต็มที่

นอกเหนือจากข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ เนื้อหาเชื่อมโยงที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงสิทธิ์ของคุณในเนื้อหาดังกล่าว จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ต่อประสานเหล่านั้น

6. เครื่องมือที่คุณส่งมา

เว้นแต่มีการร้องขอโดยเฉพาะ เราไม่ประสงค์หรือต้องการรับข้อมูลลับ ความลับ หรือข้อมูลกรรมสิทธิ์หรือเครื่องมืออื่นๆ จากคุณผ่านเว็บไซต์นี้หรือผ่านบริการใดๆ ของเว็บเซต์นี้ หรืออีเมล หรือด้วยวิธีการอื่นใด ข้อมูลหรือเครื่องมือใดๆ ที่คุณส่งมาโดยเราไม่ได้ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจะถือว่าไม่เป็นข้อมูลลับ ความลับ หรือมีกรรมสิทธิ์ คุณตกลงว่าข้อมูลหรือเครื่องมือใดๆ ที่คุณส่งมายังเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นความคิด แนวคิดอันสร้างสรรค์ หรือเครื่องมืออื่นๆ ไม่ว่าในลักษณะใด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ งานเขียน รูปภาพ ภาพประกอบ การบันทึกเสียงและการบันทึกวิดีโอ) อาจถูกนำไปใช้ ผลิตซ้ำ หรือเปิดเผยโดยเราโดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ที่เราเห็นว่าเหมาะสม และเราไม่ต้องจ่ายเงินหรือโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบในฐานะแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ คุณรับประกันว่าสิทธิทางศีลธรรมในเครื่องมือที่คุณโพสต์นั้นได้รับการยกเว้นอย่างถาวรโดยเจ้าของ เราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่คุณได้รับอันเป็นผลจากการที่เราใช้หรือเปิดเผยเครื่องมือนั้นในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ข้อตกลงในวรรคนี้ไม่ส่งผลต่อสิทธิ์ใดๆ ที่คุณมีภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่คล้ายกัน ในขอบเขตที่ไม่สามารถยกเว้นหรือตัดทิ้งไปได้

7. บัญชีและความปลอดภัย

เราอาจทำให้คุณสร้างบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงและใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ กระดานสนทนาสาธารณะ และบริการอื่นๆ คุณจะไม่มีสิทธิ์สร้างบัญชีหากคุณอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศที่คุณอยู่อาศัยหรือประเทศที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์อยู่ในขณะนั้น คุณจะต้องกรอกข้อมูลการสร้างบัญชีที่ถูกต้อง คุณจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับรหัสผ่านของบัญชีคุณ และกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้บัญชีและรหัสผ่าน คุณตกลงว่าจะ (ก) แจ้งให้เราทราบทันทีที่มีการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยที่คุณไม่ได้อนุญาตหรือเมื่อมีการละเมิดความปลอดภัย และ (ข) ทำให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อออกจากบัญชีทุกครั้งหลังการใช้งาน เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมการเปิดเผยหรือใช้รหัสผ่าน ควบคุมการเข้าถึงและใช้บัญชีของคุณ และแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณต้องการยกเลิกบัญชีของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อนี้

8. ไม่มีการรับประกัน

เว็บไซต์นี้จัดให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่จริง" และการใช้ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราและเจ้าหน้าที่ของเรา กรรมการ พนักงานตัวแทนและผู้ได้รับมอบหมาย ขอสละสิทธิ์ในการรับประกันใดๆ หรือทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันใด ๆ เชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์การใช้งานใดๆ คุณภาพ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิด เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปลอดจากไวรัส จะพร้อมใช้งานและสามารถเข้าถึงได้โดยปราศจากข้อผิดพลาดและไม่หยุดชะงักหรือว่าเนื้อหาจะถูกต้อง แม้ว่าเราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์นี้ คุณรับทราบว่าอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่ไม่มีปลอดภัยอย่างสมบูรณ์และเราจะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใดว่าข้อมูลหรือเครื่องมือใดๆ ที่คุณโพสต์บนหรือส่งผ่านทางเว็บไซต์จะปลอดภัยจากการเข้าถึงหรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ถ้าคุณไม่พอใจกับเว็บไซต์ การแก้ไขของคุณเพียงอย่างเดียวที่ทำได้คือการยกเลิกการใช้เว็บไซต์นี้เท่านั้น

9. สินค้าและบริการของบุคคลอื่น

เราไม่รับรองบุคคล บริษัท หรือองค์กรอื่นๆ ที่คุณอาจเข้าถึงหรือที่มีการแสดงผ่านหรือบนเว็บไซต์นี้

10. ความรับผิดชอบของคุณ

คุณควรตรวจสอบข้อมูลที่ระบุไว้บนเว็บไซต์นี้ด้วยตัวเองอยู่เสมอก่อนดำเนินการหรือใช้เป็นแหล่งอ้างอิง เป็นความรับผิดชอบของคุณเองที่จะใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสในเครื่องมือต่างๆ ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณจะเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ดังกล่าว

ในกรณีที่คุณส่งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นให้แก่เรา คุณรับประกันว่าคุณได้รับความเห็นชอบจากบุคคลนั้นให้เกิดเผย และรับประกันว่าบุคคลนั้นรับทราบแล้ว และตกลงเห็นชอบกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการแจ้งเตือนคุกกี้ของเราและการใช้งานของเราเกี่ยวกับข้อมูลนั้น

11. การไม่ต้องรับผิด

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราและเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้ที่ได้รับมอบหมายของเราปฏิเสธความรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหาย (ทั้งโดยตรง โดยอ้อม ผลกระทบ หรืออื่นๆ) ที่คุณได้รับจากการใช้เว็บไซต์นี้หรือจาก ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ส่งผ่านเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณเข้าถึงได้จากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายดังกล่าวที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเราหรืออื่น ๆ และไม่ว่าเราจะได้รับแจ้งอย่างชัดเจนถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ ความรับผิดต่อคุณสำหรับความเสียหาย ค่าใช้จ่าย การสูญเสีย เหตุแห่งการฟ้องร้อง (ไม่ว่าจะในสัญญา การละเมิด รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดสิ้นเชิง หรือความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์) ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ รวมแล้วจะไม่เกิน $ 100.00 ดอลลาร์สหรัฐ [USE LOCAL CURRENCY E.G. EUROS]

12. ข้อมูลผู้ใช้

ตลอดการใช้งานเว็บไซต์ที่คุณอาจจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวกับเรา (ข้อมูลดังกล่าวต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อมูลผู้ใช้") นโยบายการเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับของผู้ใช้ดังกล่าวจะกำหนดไว้ในหัวข้อ ความเป็นส่วนตัวและการแจ้งเตือนคุกกี้ คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องและเนื้อหาของข้อมูลผู้ใช้

13. การคุ้มครอง

คุณจะคุ้มครองเรา เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน พนักงาน และผู้แทนของเรา สำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ หรือบริการใดๆ ของเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลใดๆ ที่เข้าถึงได้บนหรือผ่านเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์ต่อประสาน การส่งหรือการส่งผ่านข้อมูลหรือเครื่องมือบนหรือผ่านเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ต่อประสาน หรือ การที่คุณละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ต่อประสาน หรือกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎระเบียบใดๆ นอกจากนี้ คุณยังต้องคุ้มครองเรา เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ตัวแทน พนักงาน และผู้แทนของเราจากการร้องเรียนที่ว่าข้อมูล หรือเครื่องมือที่คุณส่งหรือจะส่งให้เราไปละเมิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำให้เกิดความอับอาย การล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว การผิดข้อกำหนดความลับ การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) เราสงวนสิทธิ์ในการแก้ต่างและควบคุมข้อร้องเรียนไว้เฉพาะกับเราอันเกิดจากปัจจัยข้างต้นและเรื่องการปกป้องคุ้มครองต่างๆ และคุณตกลงว่าจะให้ความร่วมมือกับเราในการแก้ต่างอย่างเต็มความสามารถ

14. การจำกัด การระงับ และการยกเลิก

เรามีสิทธิ์จำกัด ระงับ และยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือ ความสามารถของคุณในการใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ รวมถึงบริการตอบสนองต่างๆ เมื่อใดก็ได้ที่เราเชื่อว่าคุณได้ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ การจำกัด การระงับ และการยกเลิกดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิ์ใดๆ ที่เรามีสิทธิ์ต่อคุณเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ นอกจากนี้ เรายังมีสิทธิ์ถอดเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือบางคุณสมบัติเมื่อใดก็ได้ โปรดทราบว่าเราสามารถติดตามที่อยู่ IP ของคุณและหากจำเป็นจะติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในกรณีที่สงสัยว่ามีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้

15. ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเราเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ และจะใช้แทนข้อเสนอ การแจ้ง ข้อตกลง การแถลง และความเข้าใจใดๆ ที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้ระหว่างเราและคุณ ในขอบเขตที่ซอฟต์แวร์มีให้ใช้ได้ผ่านเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์นั้นจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงอนุญาตซึ่งเผยแพร่และรวมกับซอฟต์แวร์นั้น และคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาต การที่เราไม่สามารถใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขจะไม่ถือเป็นการยกเลิกสิทธิ์หรือข้อกำหนดนั้นๆ หากข้อกำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ที่ศาลในอำนาจตัดสินพบว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ถูกต้อง ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าศาลจะพยายามที่จะให้มีผลตามความต้องการที่แสดงไว้ในข้อกำหนดของทั้งสองฝ่าย และข้อกำหนดอื่นๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขจะยังมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์อยู่ เรามีสิทธิ์ในการที่จะยก มอบอำนาจ หรือโอนสิทธิ์สำหรับสิทธิและหน้าที่ของเราทั้งหมดด้วยภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขให้บุคคลอื่นเมื่อใดก็ได้และด้วยวิธีการใดก็ได้

16. ตัวแทนลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสหรัฐอเมริกา

เราเคารพในสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และกำหนดให้ผู้ใดก็ตามที่ใช้เว็บไซต์ของเราเคารพด้วยเช่นกัน หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกคัดลอกในลักษณะใดๆ ที่ก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้มายังตัวแทนลิขสิทธิ์ที่มีรายชื่อต่อไปนี้

- ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ

- รายละเอียดของงานที่คุณอ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์

- รายละเอียดของกิจกรรมการละเมิดที่คุณอ้างถึง และสถานที่ที่มีเครื่องมือการละเมิด

- ถ้อยแถลงที่คุณเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้งานที่ว่าละเมิดนี้ไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ เจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย

- ลายมืออิเล็กทรอนิกส์หรือลายมือจริงของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกละเมิด

- ถ้อยแถลงโดยคุณ ที่ทำขึ้นภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จ ที่ว่าข้อมูลข้างต้นในการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นเป็นเรื่องจริงและคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามเจ้าของลิขสิทธิ์

ตัวแทนลิขสิทธิ์

ดิอาจิโอ นอร์ธ อเมริกา อินค์ เลขที่ 801 ถนนเมนแอฟเวนิว นอร์วอล์ค CT 06851 เรียนคุณ Evan Gourvitz ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านคดีความอาวุโส แผนกทรัพย์สินทางปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 01 203 2294264 โทรสาร 203-229-8925 อีเมล copyright@diageo.com

เราอาจไม่สามารถลบเนื้อหาเชื่อมโยงที่มีโฮสต์เป็นเว็บไซต์ต่อประสาน คุณอาจต้องติดต่อกับเว็บไซต์ต่อประสานเองเพื่อให้ลบเนื้อหาของคุณออก

17. การควบคุมการนำข้อมูลออก

ในขอบเขตที่ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลเชิงเทคนิคเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลเชิงเทคนิคดังกล่าวอาจจะอยู่ภายใต้การควบคุมการนำข้อมูลออก นำข้อมูลออกซ้ำ และ/หรือการนำข้อมูลเข้า ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจการตัดสินของสหรัฐอเมริการหรือประเทศอื่น และจะไม่สามารถดาวน์โหลดหรือนำออก นำออกซ้ำด้วยวิธีการใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายของอำนาจศาลในพื้นที่นั้นๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ (ก) การนำเข้าไปใน (หรือไปยังประชาชนหรือผู้ที่อยู่อาศัยใน) ประเทศที่สหรัฐอเมริกามีนโยบายห้ามค้าขายด้วยหรือประเทศที่อยู่ภายใต้การจำกัดการค้าด้วย (ข) ผู้ใดก็ตามที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้ที่ถูกกำหนดสัญชาติเฉพาะของกรมธนารักษ์ของสหรัฐอเมริกา หรือ (ค) อื่นๆ ที่เป็นการละเมิดตารางปฏิเสธคำสั่งซื้อของกรมการค้าของสหรัฐอเมริกา

18. กฎหมายและเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ จะอยู่ภายใต้การตัดสินของกฎหมาย [___] โดยไม่คำนึงถึงการขัดกันของกฎหมาย การดำเนินคดีใดๆ ที่เกิดจากข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งเป็นการดำเนินคดีต่อหรือเกี่ยวข้องกับฝ่ายที่ได้รับการปกป้องจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะของรัฐ [___] หรือศาลรัฐบาลกลางซึ่งตั้งอยู่ที่ [____] และคุณยินยอมรับอำนาจของศาลนั้นโดยยกเลิกไม่ได้