คำแถลงการเข้าใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ได้รับการออกแบบมาให้รองรับผู้ใช้งานได้มากที่สุด และมุ่งพัฒนาการเข้าถึงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับผู้ใช้งานให้มากที่สุดเที่จะทำได้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถติดต่อเราหากมีข้อเสนอแนะใดๆ สำหรับรายละเอียดการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มีดังต่อไปนี้ 

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

คุณสมบัติ - HTML

หัวข้อ

เว็บไซต์นี้ใช้หัวข้อ HTML ในการจัดระบบเนื้อหาในแต่ละหน้า คุณสามารถใช้ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดเพื่อใช้เลือกอ่านเนื้อหาในแต่ละหัวข้อได้

ขนาดตัวอักษร

คุณสามารถปรับเปลี่ยนขนาดตัวอักษรได้โดยใช้ฟังก์ชันในเว็บเบราเซอร์ของคุณ เช่นในกรณีที่ใช้อินเตอร์เน็ต เอ็กซ์พลอเรอร์ (Internet Explorer) ให้เปิดเมนู View เลือกหัวข้อ Text Size ก่อนจะเลือกขนาดอักษรที่ต้องการ หากเมาส์ของคุณมีล้อหมุน คุณสามารถกดปุ่ม Control ค้างไว้ แล้วหมุนล้อขึ้นลงเพื่อปรับขนาดอักษรได้เช่นกัน

ภาพและคำบรรยายภาพ

ภาพทุกภาพบนเว็บไซต์แห่งนี้ใช้แทก 'Alt' ที่มีเนื้อหาเป็นคำบรรยายภาพนั้นๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับรู้ความหมายของภาพที่ต้องการสื่อ แม้ในกรณีที่ไม่มีการแสดงภาพ หรือเลือกใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในการเข้าถึงเนื้อหาแทน

แบบฟอร์ม

คุณสามารถเลือกกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ทุกช่องบนเว็บไซต์นี้ได้ และสามารถใช้ปุ่ม Tab เพื่อเลื่อนไปยังช่องกรอกข้อมูลถัดไปได้ในเกือบทุกประเภทของเบราเซอร์ที่ใช้