ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK OP WEBSITE

Effectieve datum: [Vul hier de Go Live Datum in]

 

Elk gebruik van u van de website die beheerd wordt door [NAAM VAN MERK-BEZITTEND BEDRIJF] op www.WEBSITENAAM.COM (the “Site”) is afhankelijk van uw acceptatie van deze Algemene Voorwaarden voor de website, inclusief onze Privacy & Cookie Notice (samen “Algemene Voorwaarden”). Wij behouden ons het recht voor van tijd tot tijd deze Algemene Voorwaarden aan te passen, zonder voorafgaande kennisgeving en naar ons eigen oordeel. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op veranderingen. Veranderingen in de Algemene Voorwaarden treden onmiddellijk inwerking nadat ze geplaatst zijn (Zie het kader hieronder voor een overzicht van de updates). Als u de site herhaaldelijk gebruikt betekent dit automatisch dat u deze Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd. Wij behouden ons het recht voor om op ieder moment elk gedeelte, elke feature of de content van de site te veranderen, aan te passen, tijdelijk buiten werking te stellen of te beëindigen. Wij kunnen ook beperkingen opleggen voor bepaalde onderdelen of uw toegang tot delen van de website of de gehele website beperken, zonder kennisgeving en zonder dat wij daarvoor aansprakeijk kunnen worden gesteld. De site wordt beheerd door een dochter van de Diageo groep, waarvan Diageo plc de holdingmaatschappij is (geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 23307 onder het geregistreerde adres: 8 Henrietta Place, London W1G 0NB, United Kingdom).

Het is de bedoeling dat u deze site uitsluitend gebruikt als u de wettelijk vereiste leeftijd heeft om alcohol te kopen in het land waar u zich bevindt of in het land van waaruit u de site benadert. Als u niet binnen deze categorie valt, kunt u handelen in strijd met wet- of regelgeving in het land waar u zich bevindt of van waaruit u de website benadert. In dit geval moet u de site onmiddellijk verlaten.

U kunt de toegang beperken naar deze website door gebruik van content filtering software of door de instellingen van uw computer (bijv. browser of de systeeminstellingen) te veranderen waar nodig.

ALS U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET GEHEEL ACCEPTEERT, VERLAAT DE SITE DAN A.U.B. ONMIDDELLIJK.

Alle referenties aan ‘onze’, ‘ons’, ‘wij’ of ‘bedrijf’ in deze Algemene Voorwaarden verwijzen naar Diageo plc, haar dochtermaatschappijen, aangesloten bedrijven en partners.

- See more at: http://johnniewalker.monkapps.com/en-gb/terms-plus-conditions/#sthash.gOnWiXU5.dpuf

1. Rechten

Alle rechten ten aanzien van alle materialen en content - inclusief, maar niet beperkt tot, de tekst, plaatjes, webpagina’s, geluiden, software (inclusief codes, interface en website structuur), video’s, de vormgeving en stijl, het ontwerp en de samenstelling daarvan - van de site zijn onze eigendom, of hebben wij in licentie. U gaat ermee akkoord dat het gebruik van deze materialen en content u slechts is toegestaan voor zover en zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

2. Intellectuele eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn wij de rechthebbende en/of de geautoriseerde gebruiker van alle merken (handelsmerken, dienstmerken, ontwerpmerken), uitingen van huisstijlen, octrooien, modelrechten, auteursrechten, databankrechten en andere rechten van intellectuele eigendom (gezamenlijk aangeduid als: de “rechten van Intellectuele Eigendom”) ten aanzien van (elementen) van deze website. Met uitzondering van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden verleent het gebruik van de site u geen enkel recht, aanspraak, belang of licentie ten aanzien van de objecten van genoemde rechten van Intellectuele Eigendom waartoe u toegang heeft op de site. Met uitzondering van het genoemde in deze Algemene Voorwaarden is elk gebruik of reproductie van werk dat beschermd is door rechten van Intellectuele Eigendom verboden.

3. Beperkingen van het gebruik

Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) toegestaan door de wet, door ons, of door de toepasselijke licentiegever is het u niet toegestaan om (onderdelen van) de materialen of content beschikbaar op de site te reproduceren, over te dragen, te licentiëren, te verkopen, te openbaren, te verspreiden, te bewerken, te vertalen, te wijzigen, te bundelen, samen te voegen, te delen, om het anderszins toegankelijk te maken voor derden, het te gebruiken om afgeleide werken van te maken of het te gebruiken voor commerciële doeleinden.

4. Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot openbare forums.

De site kan interactieve diensten bevatten, inclusief maar niet beperkt tot, discussiegroepen, nieuwsgroepen, bulletin boards, chat rooms, blogs en andere mogelijkheden tot sociaal netwerken, zoals het tonen van gekoppelde inhoud van gekoppelde sites (zoals omschreven in Artikel 5 hieronder) (gezamenlijk “openbare forums”), die het u mogelijk maken om informatie te plaatsen, over te dragen of voor te leggen, inclusief maar niet beperkt tot, geschriften, beelden, illustraties, geluidsopnamen, en video-opnamen (“Postings”). We kunnen ‘Postings’ op openbare forums naar eigen goeddunken wel of niet controleren. Evenzo kunnen wij naar eigen goeddunken wel of niet een redactionele controle uitoefenen op ‘Postings’ op ieder openbaar forum. Het kan zijn dat u op openbare forums wordt blootgesteld aan inhoud die onjuist is, frauduleus of misleidend, of inhoud die u agressief of verwerpelijk vindt. Het gebruik van openbare forums is voor uw eigen risico.

Wij behouden ons het recht voor, maar hebben niet de verplichting, om openbare forums te controleren en om ‘Postings’ waarvan wij – naar ons eigen oordeel – denken dat deze aanzetten tot misbruik van deze regels, te verwijderen. Wij kunnen het gebruik door u van deze diensten op de site beperken, opschorten of beëindigen als wij vermoeden dat er mogelijk sprake is, of is geweest van genoemd misbruik.

Hieronder worden voorbeelden genoemd van misbruik van de site:

- het gebruik van de site voor ongepast, onwettige of immorele doeleinden,

- het veroorzaken van iedere vorm van overlast door uw gebruik van de site, of er de oorzaak van zijn dat de site in gevaar gebracht wordt of beschadigd raakt,

- het gebruik van de site om materiaal te maken, materiaal beschikbaar te stellen, of te verzenden (hetzij in een openbaar forum, hetzij anderszins) dat kan worden beschouwd als lasterlijk, agressief of aanstootgevend, of het zich bezig houden met activiteiten die anderen kunnen beledigen op basis van ras, religie, geloofsovertuiging of geslacht,

- het gebruik van de site met het doel om minderjarigen kwaad te doen, of pogingen hiertoe,

- het gebruik van de site om materiaal te maken, materiaal beschikbaar te stellen, of teverzenden dat dreigt met, of aanzet tot lichamelijk geweld, of tot de beschadiging van onroerend goed, of dat aanzet tot een strafbaar feit of dat leidt tot civielrechtelijke aansprakelijkheid,

- het gebruik van de site om materiaal te maken, materiaal beschikbaar te stellen, of te verzenden dat auteursrechten, merkrechten, octrooirechten of rechten ten aanzien van knowhow van derden schendt, de privacy of vrijheid van meningsuiting aantast, of andere rechten van intellectuele eigendom of exclusieve rechten van derden schendt,

- het gebruik van de site om ongevraagd reclamemateriaal te maken, beschikbaar te stellen of te verzenden naar andere gebruikers,

- het gebruik van de site om materiaal te maken, beschikbaar te stellen of te verzenden dat kwetsend kan zijn voor anderen,

- het gebruik van de site om valse, misleidende, bedrieglijke of frauduleuze aanbiedingen te doen voor het verkopen of kopen van producten, artikelen of diensten, of de site te gebruiken voor het verzenden van kettingbrieven of piramidespellen en dergelijke,

- het toevoegen, verwijderen of aanpassen van identifying header information, of copyright management information (inclusief de namen van auteurs, publicatiedata, vergunningverlenende agentschappen), met het doel te bedriegen of misleiden,

- het gebruik van de site om accounts van derden binnen te dringen, of dit te proberen, of om onze veiligheidsmaatregelen, computer software, hardware, elektronisch communicatiesysteem of telecommunicatiesysteem (of die van derden) binnen te dringen, of dit te proberen,

- het gebruik van de site om persoonlijke gegevens van derden te verzamelen – zonder dat zij daar van weten of daarvoor toestemming hebben gegeven - of dit te proberen, of zich in te laten met ‘screen scraping’ of ‘database scraping’ of iedere andere activiteit die erop gericht is lijsten van gebruikers of andere gegevens te verkrijgen,

- het gebruik van de site voor iedere activiteit die de mogelijkheid voor andere mensen of systemen voor het gebruik van de diensten van het internet in het algemeen nadelig beïnvloedt, waaronder – zonder beperkingen – ‘flooding’ en ‘hacking’,

- het doorverkopen, het hergebruiken voor nieuwe doeleinden of herdistribueren van elkelement of werk beschermd door een recht van Intellectuele Eigendom aangeboden door ons, onze contractspartijen of onze vergunningenhouders, zonder onze vooraf verkregen schriftelijke toestemming, of het zich uitgeven voor een persoon of entiteit of het gebruik maken van een valse naam waartoe u niet gemachtigd bent,

- het aanmoedigen, vergoelijken of het verheerlijken van drankgebruik door minderjarigen, het rijden onder invloed of de overvloedige consumptie van alcoholhoudende drank,

- het openbaar maken van persoonsgegevens van uzelf of van derden (bijv. telefoonnummer, geografisch adres, of iedere andere gegevens waardoor de identiteit van een individu of contactinformatie kan worden afgeleid), en

- schending van de voorwaarden verbonden aan gekoppelde sites.

Deze lijst geeft slechts voorbeelden en heeft niet de pretentie een uitputtende of volledige lijst te zijn van vormen van onaanvaardbaar gebruik van de site of van openbare forums dat kan leiden tot beperking, opschorting of uitsluiting van uw gebruik van de site of van openbare forums. Gezien het wereldwijde karakter van het internet dienen gebruikers zich te houden aan alle plaatselijke regels met betrekking tot online-gedrag en aanvaardbare content. Gebruikers gaan er ook mee akkoord te handelen in overeenstemming met alle relevante regels aangaande de export van data uit andere landen.

Van elke ‘posting’ die u maakt wordt verwacht dat deze niet vertrouwelijk of geheim is. U begrijpt dat persoonlijke en andere informatie (zoals gebruikersnamen, emailadressen, telefoonnummers) die u plaatst op openbare forums doorgaans toegankelijk is en kan worden verzameld en gebruikt door derden en u begrijpt dat dit kan leiden tot ongevraagde berichten of ander contact met derden. U dient geen persoonsgegevens van uzelf of van anderen te gebruiken in een ‘posting’. Wij behouden ons het recht voor – maar hebben niet de verplichting – om elke ‘posting’ die persoonsgegevens bevat te verwijderen. We zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van informatie of gegevens, inclusief persoonsgegevens, die u plaatst op onze openbare forums.

U verklaart en garandeert dat uw ‘postings’ door u zijn opgesteld, dat zij geen rechten van intellectuele eigendom van derden schenden, dat zij niet aanstootgevend, vulgair, agressief, kwaadwillig, discriminerend, lasterend of op andere wijze onrechtmatig zijn, dat geen enkele derde enig recht heeft op uw ‘postings’ en dat u afstand doet van alle ‘morele rechten’ op uw ‘postings’ (voor zover dit wettelijk mogelijk is) en u verleent ons een royaltyvrij, onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig verhandelbaar, overdraagbaar en sub-licentieerbaar recht en licentie om dergelijke ‘postings’ te gebruiken, kopiëren, reproduceren, wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, om er afgeleide werken van te maken, te distribueren, uit te voeren en te tonen (in het geheel of gedeeltelijk) en/of om deze op te nemen in andere werken in elke vorm, media, of technologie – nu bekend, of later ontwikkeld – voor ieder redactioneel, commercieel, niet-commercieel, reclame- of ander doeleinde.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderhouden van uw ‘postings’ en kunnen deze op ieder moment verwijderen of vernietigen.

CONTENT, INFORMATIE EN MATERIAAL DAT DOOR GEBRUIKERS GEPLAATST WORDT OP  OPENBARE FORUMS WORDT NIET DOOR ONS ONDERSCHREVEN. HET IS AAN U OM DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE VERSTREKT DOOR ANDERE GEBRUIKERS OF VIA OPENBARE FORUM TE EVALUEREN EN TE BEVESTIGEN. De opinies die weergegeven worden in openbare forums zijn niet noodzakelijkerwijs de onze. Elke verklaring, elk advies en elke opinie gedaan door deelnemers is ook uitsluitend van deze deelnemers. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor verklaringen, adviezen en meningen, of voor andere inhoud of materiaal op openbare forums. U ontslaat ons van elke claim en vordering van elke soort en aard – bekend of onbekend – op welke wijze dan ook ontstaan of op elke andere manier verbonden met een geschil met een andere gebruiker van de site.

5. Interfacing sites

U erkent en begrijpt dat wij geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor de inhoud (‘Linked content’) aangeboden door niet-aangesloten websites (‘Interfacing sites’) waarnaar u of wij van onze site kunnen linken, of die wij op een andere manier op de site tonen via een programmeringsinterface van een toepassing of via andere methodes.

Wij bieden geen ‘linked content’ aan en slaan dit ook niet op. Het vertonen van ‘linked content’ of het aanbrengen van links naar ‘interfacing sites’ houdt niet in dat wij deze ‘linked content’, ‘interfacing sites’ of producten, reclame, of andere materialen die op dergelijke sites worden gepresenteerd, onderschrijven of er aan gerelateerd zijn. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor enige schade, enig verlies, of enige kosten veroorzaakt door, of in verband met uw gebruik van of vertrouwen in, dergelijke inhoud, goederen, of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke ‘interfacing sites’, noch voor enige actie ondernomen door ‘interfacing sites’.

Wij behouden ons het recht voor om ‘linked content’ van onze site of van ‘interfacing sites’ te verwijderen, op ieder moment, voor iedere reden (waaronder het schenden van deze Algemene Voorwaarden of de van toepassing zijnde voorwaarden van de ‘Interfacing site’), voor zover we daartoe in staat zijn.

Om gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van de site kan het voor u nodig zijn een account aan te maken, met een gebruikersnaam en wachtwoord, op een ‘interfacing site’. Daar dit niet-aangesloten websites zijn, zijn wij niet verantwoordelijk voor gebruikersnamen, wachtwoorden, of voor andere gegevens die deze sites kunnen verzamelen. Ook zullen wij u nooit vragen ons te voorzien van uw wachtwoord voor ‘interfacing sites’. Als het u om wat voor reden dan ook, onmogelijk is om een account aan te maken op deze ‘interfacing sites’, kan het zijn dat u niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteit van de site.

In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden is de ‘linked content’ die getoond wordt op onze site, inclusief uw rechten in verband daarmee, onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden van de ‘interfacing site’.

6. Materialen aangeleverd door u

Tenzij wij u daar specifiek om vragen, zullen wij u nietvragen om vertrouwelijke, geheime of beschermde informatie of ander materiaal aan te leveren via de site of één van de hierop aangeboden diensten, niet via email, noch op enige andere manier. Alle informatie of materialen die u aanlevert zonder dat daarom uitdrukkelijk door ons gevraagd is zal dan ook beschouwd worden als niet zijnde vertrouwelijk, geheim of beschermd. U gaat ermee akkoord dat alle gegevens of elk materiaal dat u aan de site levert, of het nu gaat om ideeën, creatieve concepten of ander materiaal, in elke vorm (inclusief – maar niet beperkt tot – geschriften, afbeeldingen, illustraties, geluidsopnamen en video-opnamen), door ons gebruikt, gereproduceerd en openbaar mag worden gemaakt zonder beperkingen en voor elk doel dat wij daarvoor geschikt achten en zonder betaling van enige geldsom of enige erkenning van u als de bron daarvan. Ook garandeert u dat (voor zover dit wettelijk mogelijk is) van alle ‘morele rechten’ ten aanzien van geplaatst materiaal onherroepelijk afstand is gedaan door de betreffende auteurs. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE DOOR U GELEDEN TEN GEVOLGE VAN HET GEBRUIK OF HET OPENBAAR MAKEN VAN ZULK MATERIAAL DOOR ONS, VOOR ZOVER DIT NIET IN STRIJD IS MET BEPALINGEN VAN DWINGEND RECHT. Deze paragraaf heeft geen invloed op enig recht dat u kunt hebben ten gevolge van wetgeving die uw persoonsgegevens beschermt of uw privacy, voor zover geen afstand gedaan kan worden van deze rechten of deze kunnen worden uitgesloten.

7. Accounts en beveiliging

Wij kunnen u beletten een account aan te maken met een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde delen van de site, openbare forums en andere diensten. U mag geen account aanmaken, tenzij u - in het land waar u verblijft en in het land van waaruit u de site benadert - de wettelijk vereiste leeftijd om alcohol te kopen heeft bereikt. U dient ons te voorzien van juiste gegevens. U bentverantwoordelijk voor het strikt vertrouwelijk houden van uw account en wachtwoord en u bent verantwoordelijk voor iedere activiteit waarbij uw account en wachtwoord gebruikt worden. U stemt ermee in om (a) ons onmiddellijk te berichten bij ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account of iedere andere schending van de beveiliging, en (b) ons te verzekeren dat u uw account afsluit aan het einde van iedere sessie. U alleen bent verantwoordelijk voor het voorkomen van verspreiding van uw wachtwoord, voor de controle op de toegang tot en het gebruik van uw account en u laat het ons weten wanneer u uw account wilt annuleren. Wij zijn niet of aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit uw falen om aan deze bepaling tegemoet te komen.

8. GEEN GARANTIES

DE SITE WORDT U AANGEBODEN “IN DE TOESTAND WAARINDEZE ZICH BEVINDT” EN UW GEBRUIK VAN DE SITE IS VOOR UW EIGEN RISICO. WIJ EN ONZE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN EN RECHTVERKRIJGENDEN GEVEN, VOOR ZOVER DIT NIET IN STRIJD IS MET BEPALINGEN VAN DWINGEND RECHT, GEEN ENKELE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN - MAAR ZONDER BEPERKING - ELKE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, PRESTATIES, TITEL EN GEEN INBREUK. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE SITE VRIJ ZAL ZIJN VAN VIRUSSEN, BESCHIKBAAR, (ALTIJD) TOEGANKELIJK, VRIJ VAN FOUTEN EN DAT HET GEBRUIK ONONDERBROKEN ZAL ZIJN, NOCH DAT DE INHOUD ACCURAAT ZAL ZIJN. HOEWEL WIJ ALLE REDELIJKE MAATREGELEN NEMEN OM DE SITE TE BEVEILIGEN, ERKENT U DAT HET INTERNET GEEN COMPLEET VEILIG MEDIUM IS EN WIJ GEVEN GEEN GARANTIE ( UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET) DAT ALLE GEGEVENS OF ALLE MATERIALEN DIE U PLAATST OP OF VERZEND VIA DE SITE VEILIG ZAL ZIJN VOOR ONGEAUTORISEERDE TOEGANG OF GEBRUIK. ALS U ONTEVREDEN BENT OVER DE SITE, IS DE ENIGE REMEDIE – EN BLIJFT DAT OOK – OM HET GEBRUIK VAN DE SITE TE

9. GOEDEREN EN DIENSTEN VAN DERDEN

WIJ KUNNEN NIET INSTAAN VOOR DIE PERSONEN, BEDRIJVEN EN ANDERE ORGANISATIES, WIENS GOEDEREN OF DIENSTEN KUNNEN WORDEN BENADERD VIA OF GETOOND KUNNEN WORDEN OP DE SITE.

10. Uw verantwoordelijkheid

Alle informatie die op de site wordt gegeven dient u altijd te verifiëren bij onafhankelijke instanties voordat u actie onderneemt of op deze informatie vertrouwt. Het is uw verantwoordelijkheid om virusscannende software te gebruiken bij ieder materiaal dat u van de site download en om u ervan te vergewissen dat zulke software compatibel is met uw apparatuur.

In die gevallen waarin u ons voorziet van gegevens betrekking hebbend op een derde, garandeert u ons dat u van die derde goedkeuring heeft gekregen voor het verstrekken en dat deze derde geïnformeerd is over en akkoord is gegaan met onze Privacy & Cookie Notice en het gebruik dat wij kunnen maken van dergelijke gegevens.

11. GEEN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER DIT NIET IN STRIJD IS MET BEPALINGEN VAN DWINGEND RECHT, DOEN WIJ EN ONZE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN EN RECHTVERKRIJGENDEN HIERMEE AFSTAND VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR IEDER VERLIES, ALLE KOSTEN OF IEDERE SCHADE (DIRECT, INDIRECT, VOORTVLOEIEND OF ANDERSZINS) DOOR U GELEDEN TEN GEVOLGE VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE OF VAN ENIG COMPUTERVIRUS VERZONDEN VIA DE SITE OF ANDERE SITES BENADERD VANUIT DE SITE, ONGEACHT OF DAT VERLIES, DIE KOSTEN OF DIE SCHADE VOORTVLOEIEN UIT ONZE NALATIGHEID EN ONGEACHT OF WE UITDRUKKELIJK GEINFORMEERD ZIJN, OF ZIJN GEWEEST OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULK VERLIES, ZULKE KOSTEN OF SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR SCHADE, KOSTEN, VERLIEZEN EN VORDERINGEN IN TOTAAL (HETZIJ UIT OVEREENKOMST OF NIET, ONRECHTMATIGE DAAD, MET INBEGRIP VAN – MAAR NIET BEPERKT TOT – NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF PRODUKTAANSPRAKELIJKHEID) VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE € 75.00. [$100.00 (US)GEBRUIK PLAATSELIJKE VALUTA, BIJV. EUROS] IN TOTAAL OVERSCHRIJDEN.

12. Gebruikersgegevens

Bij uw gebruik van de site kan u gevraagd worden ons van persoonsgegevens te voorzien (zulke gegevens worden hierna ‘gebruikersgegevens’ genoemd). Ons beleid met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van zulke gebruikersgegevens worden uiteengezet in de Privacy & Cookie Notice . U erkent en bent het ermee eens dat u alleen verantwoordelijk bent voor de juistheid en de inhoud van de gebruikersgegevens.

13. Vrijwaring

Hierbij vrijwaart u ons, alsmede onze functionarissen, directeuren, agenten,werknemers en vertegenwoordigers voor enig verlies, enige schade, of voor kosten die voortvloeien uit uw gebruik van de site en de daarop aangeboden diensten, of enige gegevens toegankelijk op of via de site, met inbegrip van gegevens verkregen van interfacing sites, uw aanlevering of verzending van gegevens of materiaal op of via de site of interfacing sites, of uw schending van deze Algemene Voorwaarden, de voorwaarden van interfacing sites, of andere wetten, regelingen of regels. Ook vrijwaart u ons hierbij, alsmede onze functionarissen, directeuren, agenten, werknemers en vertegenwoordigers, voor claims dat enige informatie of enig materiaal dat u heeft geplaatst of zult plaatsen enige wetgeving overtreedt of in strijd met enig recht van derden (met inbegrip van – maar niet beperkt tot – claims betreffende laster, inbreuk op privacy, schending van geheimhouding, inbreuk op het auteursrecht of inbreuk op een ander recht van intellectuele eigendom). Wij behouden ons het recht voor om exclusief de verdediging of het verweer te voeren en te bepalen tegen elke claim voortvloeiend uit het bovenstaande en kwesties op het gebied van vrijwaring, en u gaat er hierbij mee akkoord om daarbij uw volledige medewerking te verlenen.

14. Beperking, opschorting en beëindiging

Wij kunnen uw toegang tot de site en/of uwvermogen om voordeel te verkrijgen van een van de diensten op de site, inclusief interactieve sites, op ieder moment beperken, opschorten of beëindigen, als wij van mening zijn dat u heeft gehandeld in strijd met deze Algemene Voorwaarden. Dergelijke beperking, opschorting of beëindiging zal plaatsvinden zonder dat wij afstand doen van enig recht dat wij hebben met betrekking tot uw schending van deze Algemene Voorwaarden. Ook kunnen wij, op ieder moment, de site als geheel, of delen of elementen daarvan verwijderen. Neemt u er alstublieft nota van dat wij de mogelijkheid hebben uw IP adres te achterhalen en dat wij, als dat nodig is, contact zoeken met uw internet provider, in het geval van verdenking van schending van deze Algemene

15. Complete overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden, inclusief onze Privacy & CookieNotice, vormen de complete overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de daarin genoemde onderwerpen en vervangt enige en alle voorafgaande beloftes, voorstellen, overeenkomsten, verklaringen en afspraken, van welke soort dan ook, tussen ons. Voor zover er software beschikbaar is via de site, kan dergelijke software onderworpen zijn aan een licentieovereenkomst die verspreid is of inbegrepen is in dergelijke software, en u gaat ermee akkoord dat u zich zult houden aan de voorwaarden van dergelijke licentieovereenkomsten. Ons onvermogen om enig recht of enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden uit te oefenen of ten uitvoer te brengen zal niet betekenen dat wij afstand doen van dergelijk recht of dergelijke bepaling. In het geval dat enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechterlijke instantie beoordeeld wordt als zijnde onuitvoerbaar of ongeldig, komen partijen overeen dat de rechtsverhouding tussen partijen zoveel mogelijk moet worden uitgelegd in overeenstemming met de bedoelingen van de partijen zoals die tot uitdrukking komen in die bepaling, en komen de partijen overeen dat de andere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en geldend zijn. Het is ons toegestaan, naar onze keus, en op ieder moment, om enkele of alle rechten en plichten voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden aan een derde of aan derden af te staan, toe te wijzen of anderszins te doen overgaan.

16. Auteursrechtagent voor de Verenigde Staten

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van derden, en verlangen van de mensen die onze site gebruiken dat zij dat ook doen. Als u denkt dat uw werk gekopieerd is op een manier die een inbreuk op het auteursrecht inhoud, stuurt u dan alstublieft de volgende gegevens naar de Auteursrechtagent die hieronder genoemd wordt:

- Uw adres, telefoonnummer en emailadres;

- Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u claimt dat ten aanzien hiervan inbreuk wordt gemaakt;

- Een beschrijving van de vermeende inbreuk en van waar het vermeende inbreukmakende materiaal zich bevindt;

- Een door u opgestelde verklaring waarin u aangeeft dat het uw stellige overtuiging is dat het betwiste gebruik niet door u, de houder van het auteursrecht, de agent, of op grond van de wet is toegestaan;

- Een elektronische of handgeschreven handtekening van de persoon die gerechtigd is op te treden namens de auteursrechthebbende; en

- Een verklaring van u, gemaakt op straffe van meineed, dat de bovenvermelde informatie juist is en dat u gerechtigd bent ten aanzien van het auteursrechtelijke beschermde werk of gerechtigd bent te handelen namens de auteursrechthebbende.

Auteursrechtagent:

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, Norwalk, CT 06851. Attn: Evan Gourvitz, Sr. Counsel Litigation, Intellectual Property, Telefoon: 203-229-2100, Fax: 203-229-8925, Email: copyright@diageo.com. Evan Gourvitz, Sr. Counsel Litigation, Intellectual Property, Telephone No: 01 203 2294264, Facsimile No: 203-229-8925, Email: copyright@diageo.com

Het kan zijn dat het voor ons niet mogelijk is om ‘linked content’ die beheerd wordt door interfacing sites te verwijderen. U kunt in contact treden met de van toepassing zijnde interfacing site om uw werk te laten verwijderen.

17. EXPORT CONTROLS

Voor zover software of technische gegevens beschikbaar zijn via de site, kunnen dergelijke software of technische gegevens onderworpen zijn aan uitvoer-, heruitvoer- en/of invoerregels opgelegd door de Verenigde Staten of enig ander rechtsgebied, en mogen dergelijke software en/of technische gegevens niet gedownload worden of anderszins uitgevoerd of heruitgevoerd worden in strijd met wetgeving van het toepasselijke rechtsgebied, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – (a) naar ieder land waartegen de VS een embargo heeft ingesteld of een land dat onderworpen is aan relevante uitvoerbeperkingen; (b) naar iedereen op de U.S. Treasury Department's Specially Designated Nationals list (een VS-regeringslijst van personen en organisaties waarmee zaken doen verboden is – vert.) of (c) als dit een schending is van de U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders (een VS-regeringslijst van personen aan wie het verboden is zaken te doen – vert.).

18.Recht en rechtsgebied

Op deze Algemene Voorwaarden, inclusief de Privacy & Cookie Notice en alle zaken die betrekking hebben op de site, is Nederlands recht van toepassing zonder rekening te houden met het conflictenrecht. Elke juridische procedure die voortvloeit uit of gerelateerd is aan deze Algemene Voorwaarden en die gericht is tegen ons of gerelateerd aan ons of elke gevrijwaarde derde is onderworpen aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van [de rechtbank zitting hebbende in _______], en u stemt hiermee onherroepelijk in met de rechtsbevoegdheid van deze rechtbank.