ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE SITE

Ingangsdatum: 01/09/2015

Elk gebruik door u van de website die beheerd wordt door Johnnie Walker op www.johnniewalker.com/nl-be (de “Site”) is afhankelijk van uw aanvaarding van onderhavige Algemene voorwaarden voor gebruik van de site, met inbegrip van onze Privacy- en cookieverklaring (hierna samen “Algemene voorwaarden”). We behouden ons het recht voor van tijd tot tijd deze Algemene voorwaarden aan te passen, zonder voorafgaande kennisgeving en naar ons eigen oordeel. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen, die in werking treden vanaf het moment dat ze worden aangebracht. (Zie het kader hieronder voor een overzicht van de updates). Als u de Site herhaaldelijk gebruikt betekent dit automatisch dat u deze Algemene voorwaarden heeft aanvaard. We behouden ons het recht voor om op ieder ogenblik een gedeelte, kenmerk of inhoudelijk element van de Site te veranderen, aan te passen, tijdelijk buiten werking te stellen of te beëindigen. We kunnen ook beperkingen opleggen voor bepaalde onderdelen of uw toegang tot delen van de Site of de gehele Site beperken, zonder kennisgeving en zonder dat wij daarvoor aansprakelijk kunnen worden gesteld. De Site wordt beheerd door een onderneming van de Diageo-ondernemingsgroep, waarvan Diageo plc de holdingmaatschappij is (geregistreerd te Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 23307 en gevestigd te 8 Henrietta Place, Londen W1G 0NB, Verenigd Koninkrijk).

Het is de bedoeling dat u deze Site uitsluitend gebruikt wanneer u de wettelijk vereiste leeftijd heeft om alcohol te kopen in het land waar u zich bevindt en in het land van waaruit u de Site benadert. Als u niet binnen deze categorie valt, handelt u mogelijk in strijd met wet- of regelgeving in het land waar u zich bevindt of van waaruit u de Site benadert. In dit geval moet u de Site onmiddellijk verlaten.

U kunt de toegang tot deze website beperken met contentfiltersoftware of door de instellingen van uw computer (bv. browser of besturingssysteem) te wijzigen, naar gelang van het geval.

INDIEN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET GEHEEL WORDEN AANVAARD DOOR U, GELIEVE DE SITE DAN ONMIDDELLIJK TE VERLATEN.

Alle referenties naar ‘onze’, ‘ons’, ‘wij’ of ‘bedrijf’ in deze Algemene voorwaarden verwijzen naar Diageo plc, haar dochtermaatschappijen, aangesloten bedrijven en partners.

1. Rechten

Alle rechten ten aanzien van alle materiaal en inhoud - inclusief, maar niet beperkt tot, de tekst, afbeeldingen, webpagina’s, geluiden, software (inclusief codes, interface en websitestructuur), video’s, de look-&-feel, het ontwerp en de samenstelling daarvan - van de Site zijn eigendom van ons, of zijn door ons in licentie gegeven. U gaat ermee akkoord dat u deze materialen en/of inhoud alleen mag gebruiken zoals beschreven in deze Algemene voorwaarden en voor zover deze Algemene voorwaarden dat toestaan.

2. Intellectuele eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn wij de eigenaar en/of de gemachtigde gebruiker van alle handelsmerken, dienstmerken, modelrechten, uitingen van huisstijlen, octrooien, auteursrechten, databankrechten en andere rechten van intellectuele eigendom (gezamenlijk aangeduid als: “Intellectuele eigendom”) die verschijnen op of inhoudelijk vervat zitten in de Site. Met uitzondering van het bepaalde in deze Algemene voorwaarden verleent het gebruik van de Site u geen enkel recht, titel, belang of licentie ten aanzien van de Intellectuele eigendom waartoe u toegang heeft op de Site. Met uitzondering van het bepaalde in deze Algemene voorwaarden is elk gebruik of reproductie van de Intellectuele eigendom verboden.

3. Beperkingen van het gebruik

Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) toegestaan door de wet, door ons, of door de toepasselijke licentiegever is het u niet toegestaan om (onderdelen van) de materialen of de inhoud beschikbaar op de Site te reproduceren, over te dragen, te licentiëren, te verkopen, te openbaren, te verspreiden, te bewerken, te vertalen, te wijzigen, te bundelen, samen te voegen, met anderen te delen, of anderszins toegankelijk te maken voor derden, te gebruiken om afgeleide werken van te maken of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

4. Gebruiksvoorwaarden en beleid voor aanvaardbaar gebruik met betrekking tot Openbare forums

De Site kan interactieve diensten bevatten, inclusief maar niet beperkt tot, discussiegroepen, nieuwsgroepen, bulletinboards, chatrooms, blogs en andere functies van sociale netwerken, zoals het tonen van Gekoppelde inhoud van Gekoppelde sites (zoals omschreven in Artikel 5 hieronder) (gezamenlijk “Openbare forums”), die het u mogelijk maken om informatie te plaatsen, te verzenden of voor te leggen, inclusief maar niet beperkt tot, geschriften, afbeeldingen, illustraties, geluidsopnamen, en video-opnamen (“Postings”). We kunnen Postings op Openbare forums naar eigen goeddunken wel of niet controleren. Evenzo kunnen wij naar eigen goeddunken wel of niet een redactionele controle uitoefenen op Postings op ieder Openbaar forum. Het kan zijn dat u op Openbare forums wordt blootgesteld aan inhoud die onjuist is, frauduleus of misleidend, of inhoud die u agressief of verwerpelijk vindt. Het gebruik van openbare forums is voor uw eigen risico.

We behouden ons het recht voor, maar hebben niet de verplichting, om Openbare forums te controleren en om Postings waarvan wij – naar ons eigen oordeel – denken dat deze aanzetten tot misbruik van deze regels, te verwijderen of wijzigen. We kunnen naar eigen goeddunken het gebruik door u van deze diensten op de Site beperken, opschorten of beëindigen wanneer we vermoeden dat er mogelijk sprake is geweest van genoemd misbruik.

Hieronder worden voorbeelden genoemd van misbruik van de Site:

het gebruik van de Site voor ongepaste, onwettige of immorele doeleinden;
het veroorzaken van iedere vorm van overlast door uw gebruik van de Site, of er de oorzaak van zijn dat de Site in gevaar gebracht wordt of beschadigd raakt;
het gebruik van de Site om materiaal te maken, beschikbaar te stellen, of te verzenden (hetzij in een Openbaar forum, hetzij anderszins) dat kan worden beschouwd als lasterlijk, agressief of aanstootgevend, of het zich bezig houden met activiteiten die anderen kunnen beledigen op basis van ras, religie, geloofsovertuiging of geslacht;
het gebruik van de Site met het doel om minderjarigen kwaad te doen, of pogingen hiertoe;
het gebruik van de Site om materiaal te maken, beschikbaar te stellen, of te verzenden dat dreigt met, of aanzet tot lichamelijk geweld, of de beschadiging van eigendom, of dat een strafrechtelijke overtreding zou vormen of leidt tot burgerlijke aansprakelijkheid;
het gebruik van de Site om materiaal te maken, beschikbaar te stellen, of te verzenden dat een schending uitmaakt van het auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, knowhow, de privacy, de vrijheid van meningsuiting of enig ander recht van Intellectuele eigendom of exclusieve rechten van derden;
het gebruik van de Site om ongevraagd reclamemateriaal te maken, beschikbaar te stellen of te verzenden naar andere gebruikers;
het gebruik van de Site om materiaal te maken, beschikbaar te stellen of te verzenden dat kwetsend kan zijn voor anderen;
het gebruik van de Site om valse, misleidende, bedrieglijke of frauduleuze aanbiedingen te doen voor het verkopen of kopen van producten, artikelen of diensten, of om kettingbrieven of piramidespellen en dergelijke te verzenden;
het toevoegen, verwijderen of aanpassen van identificerende netwerkheader-informatie of informatie over het beheer van auteursrechten (inclusief de namen van auteurs, publicatiedata, vergunningverlenende agentschappen), met het doel te bedriegen of misleiden;
het gebruik van de Site om accounts van derden binnen te dringen, of dit te proberen, of om onze veiligheidsmaatregelen, computersoftware, hardware, elektronisch communicatiesysteem of telecommunicatiesysteem (of die van derden) binnen te dringen, of dit te proberen;
het gebruik van de Site om persoonlijke gegevens van derden te verzamelen – zonder dat zij daar van weten of daarvoor toestemming hebben gegeven - of dit te proberen, of zich in te laten met ‘screen scraping’, ‘database scraping’ of iedere andere activiteit die erop gericht is lijsten van gebruikers of andere gegevens te verkrijgen;
het gebruik van de Site voor iedere activiteit die de mogelijkheid voor andere mensen of systemen voor het gebruik van de diensten van het internet in het algemeen nadelig beïnvloedt, waaronder – zonder beperkingen – ‘flooding’ en ‘hacking’;
het doorverkopen, het hergebruiken voor nieuwe doeleinden of herdistribueren van Intellectuele eigendom aangeboden door ons, onze contractors of onze licentiehouders, zonder onze vooraf verkregen schriftelijke toestemming, of het zich uitgeven voor een persoon of entiteit of het gebruik maken van een valse naam waartoe u niet gemachtigd bent;
het aanmoedigen, vergoelijken of verheerlijken van drankgebruik door minderjarigen, het rijden onder invloed of de overvloedige consumptie van alcoholhoudende drank;
het openbaar maken van persoonlijke gegevens van uzelf of van derden (bv. telefoonnummer, geografisch adres, of eender welke andere gegevens waardoor de identiteit van een individu of contactinformatie kan worden afgeleid); en
schending van de voorwaarden verbonden aan een Gekoppelde Site.

Deze lijst geeft slechts voorbeelden en heeft niet de pretentie een limitatieve lijst te zijn van vormen van onaanvaardbaar gebruik van de Site of van Openbare forums dat kan leiden tot beperking, opschorting of uitsluiting van uw gebruik van de Site of van Openbare forums. Gezien het wereldwijde karakter van het internet dienen gebruikers zich te houden aan alle plaatselijke regels met betrekking tot online-gedrag en aanvaardbare inhoud. Gebruikers gaan er ook mee akkoord te handelen in overeenstemming met alle relevante regels aangaande de export van data uit andere landen.

Iedere posting die u maakt wordt geacht niet vertrouwelijk of geheim te zijn. U begrijpt dat persoonlijke en andere informatie (zoals gebruikersnamen, e-mailadressen, telefoonnummers) die u plaatst op Openbare forums doorgaans toegankelijk is en kan worden verzameld en gebruikt door derden en u begrijpt dat dit kan leiden tot ongevraagde berichten of ander contact met derden. U hoort geen persoonsgegevens van uzelf of van anderen mee te geven in een posting. Wij behouden ons het recht voor – maar hebben niet de verplichting – om elke posting die persoonsgegevens bevat te verwijderen. We zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van informatie of gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, die u plaatst op onze Openbare forums.

U verklaart en garandeert dat al uw Postings door u werden opgesteld, dat zij geen Intellectuele Eigendomsrechten van derden schenden, dat zij niet aanstootgevend, vulgair, agressief, kwaadwillig, discriminerend, lasterend of op andere wijze onrechtmatig zijn, dat geen enkele derde enig recht heeft op uw Postings en dat u afstand doet van alle ‘morele rechten’ op uw Postings (voor zover dit wettelijk mogelijk is) en u verleent ons een royaltyvrij, onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig verhandelbaar, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om dergelijke Postings te gebruiken, kopiëren, reproduceren, wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, om er afgeleide werken van te maken, te distribueren, uit te voeren en te tonen (in het geheel of gedeeltelijk) en/of om deze op te nemen in andere werken in elke vorm, media, of technologie – nu bekend, of later ontwikkeld – voor ieder redactioneel, commercieel, niet-commercieel, promotioneel of ander doeleinde.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderhouden van uw Postings en kunnen deze op ieder moment verwijderen of vernietigen.

INHOUD, INFORMATIE EN MATERIAAL DAT DOOR GEBRUIKERS GEPLAATST WORDT OP OPENBARE FORUMS WORDT NIET DOOR ONS ONDERSCHREVEN. HET IS AAN U OM DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE VERSTREKT DOOR ANDERE GEBRUIKERS OF VIA OPENBARE FORUMS TE EVALUEREN EN TE BEVESTIGEN. De opinies die weergegeven worden in Openbare forums zijn niet noodzakelijkerwijs de onze. Elke verklaring, elk advies en elke opinie gedaan door deelnemers is uitsluitend van deze deelnemers. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor verklaringen, adviezen en meningen, of voor andere inhoud of materiaal op Openbare forums. U doet afstand van iedere claim en vordering van elke soort en aard – bekend of onbekend – op welke wijze dan ook ontstaan uit of op welke manier ook verbonden met een geschil met een andere gebruiker van de Site.

5. Gekoppelde websites

U erkent en begrijpt dat wij geen verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor de inhoud (“Gekoppelde inhoud”) aangeboden door niet-aangesloten Sites (“Gekoppelde sites”) waarnaar u of wij van onze Site kunnen linken, of die wij op een andere manier op de Site tonen via een programmeringsinterface van een toepassing of via andere methodes.

We hosten geen Gekoppelde inhoud en slaan deze ook niet op. Het vertonen van Gekoppelde inhoud of het aanbrengen van links naar Gekoppelde sites houdt niet in dat wij deze Gekoppelde inhoud, Gekoppelde sites of producten, reclame, of andere materialen die op dergelijke sites worden gepresenteerd, onderschrijven of er aan gerelateerd zijn. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor enige schade, enig verlies, of enige kosten veroorzaakt door, of in verband met uw gebruik van of vertrouwen in, dergelijke inhoud, goederen, of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke Gekoppelde sites, noch voor enige actie ondernomen door Gekoppelde sites.

We behouden ons het recht voor om Gekoppelde inhoud van onze Site of van Gekoppelde sites te verwijderen, op ieder moment, voor iedere reden (waaronder het schenden van deze Algemene voorwaarden of de van toepassing zijnde voorwaarden van de Gekoppelde Site), voor zover we daartoe in staat zijn.

Om gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van de Site moet u mogelijk een account aanmaken, met een gebruikersnaam en wachtwoord, op een Gekoppelde site. Daar dit niet-aangesloten sites zijn, zijn wij niet verantwoordelijk voor gebruikersnamen, wachtwoorden, of voor andere gegevens die deze sites kunnen verzamelen. Ook zullen we u nooit vragen ons te voorzien van uw wachtwoord voor Gekoppelde sites. Als u om wat voor reden dan ook geen account kunt aanmaken op deze Gekoppelde sites, kan het zijn dat u niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteit van de Site.

In aanvulling op onderhavige Algemene voorwaarden is de Gekoppelde inhoud die getoond wordt op onze Site, inclusief uw rechten in verband daarmee, onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van de Gekoppelde site.

6. Materialen aangeleverd door u

Behalve op specifiek verzoek, zullen we u niet vragen om vertrouwelijke, geheime of beschermde informatie of ander materiaal aan te leveren via de Site of één van de hierop aangeboden diensten, niet via e-mail, noch op enige andere manier. Alle informatie of materialen die u aanlevert zonder dat daarom uitdrukkelijk door ons gevraagd is, zal dan ook beschouwd worden als niet zijnde vertrouwelijk, geheim of beschermd. U gaat ermee akkoord dat alle gegevens of elk materiaal dat u aan de Site levert, of het nu gaat om ideeën, creatieve concepten of ander materiaal, in elke vorm (inclusief – maar niet beperkt tot – geschriften, afbeeldingen, illustraties, geluidsopnamen en video-opnamen), door ons gebruikt, gereproduceerd en openbaar mag worden gemaakt zonder beperkingen en voor elk doel dat wij daarvoor geschikt achten en zonder betaling van enige geldsom of enige erkenning van u als de bron daarvan. Ook garandeert u dat (voor zover dit wettelijk mogelijk is) van alle ‘morele rechten’ ten aanzien van geplaatst materiaal onherroepelijk afstand is gedaan door de betreffende auteurs. WE ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE DOOR U GELEDEN TEN GEVOLGE VAN HET GEBRUIK OF HET OPENBAAR MAKEN VAN ZULK MATERIAAL DOOR ONS, VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN. Deze paragraaf heeft geen invloed op enig recht dat u kunt hebben ten gevolge van wetgeving die uw persoonlijke gegevens of uw privacy beschermt, voor zover geen afstand gedaan kan worden van deze rechten of deze niet kunnen worden uitgesloten.

7. Accounts en beveiliging

We kunnen u beletten een account aan te maken met een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde delen van de Site, Openbare forums en andere diensten. U mag geen account aanmaken, tenzij u - in het land waar u verblijft en in het land van waaruit u de Site benadert - de wettelijk vereiste leeftijd om alcohol te kopen heeft bereikt. U dient ons te voorzien van juiste accountgegevens. U bent verantwoordelijk voor het strikt vertrouwelijk houden van uw account en wachtwoord en u bent verantwoordelijk voor iedere activiteit waarbij uw account en wachtwoord gebruikt worden. U stemt ermee in om (a) ons onmiddellijk te berichten bij ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account of iedere andere schending van de beveiliging, en (b) ons te verzekeren dat u uw account afsluit aan het einde van iedere sessie. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid de verspreiding en het gebruik van uw wachtwoord te voorkomen, de toegang tot en het gebruik van uw account te controleren en ons te laten weten wanneer u uw account wilt annuleren. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit uw falen om aan deze bepaling tegemoet te komen.

8. NO WARRANTIES

DE SITE WORDT U AANGEBODEN “IN DE TOESTAND WAARIN DEZE ZICH BEVINDT” EN UW GEBRUIK VAN DE SITE IS VOOR UW EIGEN RISICO. WIJ EN ONZE FUNCTIONARISSEN, DIRECTIELEDEN, WERKNEMERS, AGENTEN EN RECHTVERKRIJGENDEN GEVEN, VOOR ZOVER DIT NIET IN STRIJD IS MET BEPALINGEN VAN DWINGEND RECHT, GEEN ENKELE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN - MAAR ZONDER BEPERKING - VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, PRESTATIES, TITEL EN NIET-INBREUK. WE GARANDEREN NIET DAT DE SITE VIRUSVRIJ, BESCHIKBAAR, (ALTIJD) TOEGANKELIJK, VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN EN DAT HET GEBRUIK ONONDERBROKEN ZAL ZIJN, NOCH DAT DE INHOUD ACCURAAT ZAL ZIJN. HOEWEL WE ALLE REDELIJKE MAATREGELEN NEMEN OM DE SITE TE BEVEILIGEN, ERKENT U DAT HET INTERNET GEEN COMPLEET VEILIG MEDIUM IS EN WE GEVEN GEEN GARANTIE (UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET) DAT ALLE GEGEVENS OF ALLE MATERIALEN DIE U PLAATST OP OF DIE U VERZENDT VIA DE SITE VEILIG ZULLEN ZIJN VOOR ONGEAUTORISEERDE TOEGANG OF GEBRUIK. ALS U ONTEVREDEN BENT OVER DE SITE, IS EN BLIJFT DE ENIGE REMEDIE HET GEBRUIK VAN DE SITE TE BEËINDIGEN.

9. GOEDEREN EN DIENSTEN VAN DERDEN

WE KUNNEN NIET INSTAAN VOOR DIE PERSONEN, BEDRIJVEN EN ANDERE ORGANISATIES, WIENS GOEDEREN OF DIENSTEN KUNNEN WORDEN BENADERD VIA OF GETOOND KUNNEN WORDEN OP DE SITE.

10. Uw verantwoordelijkheid

Alle informatie die op de Site wordt gegeven dient u altijd te verifiëren bij onafhankelijke instanties voordat u actie onderneemt of op deze informatie vertrouwt. Het is uw verantwoordelijkheid om anti-virussoftware te gebruiken bij ieder materiaal dat u van de Site downloadt en om u ervan te vergewissen dat zulke software compatibel is met uw apparatuur.

In die gevallen waarin u ons voorziet van gegevens betrekking hebbend op een derde, garandeert u ons dat u van die derde goedkeuring heeft gekregen voor het verstrekken ervan en dat deze derde geïnformeerd is over en akkoord gaat met onze Privacy- en cookieverklaring en het gebruik dat wij kunnen maken van dergelijke gegevens.

11. GEEN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER DIT NIET IN STRIJD IS MET BEPALINGEN VAN DWINGEND RECHT, DOEN WIJ EN ONZE FUNCTIONARISSEN, DIRECTIELEDEN, WERKNEMERS, AGENTEN EN RECHTVERKRIJGENDEN HIERMEE AFSTAND VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR IEDER VERLIES, ALLE KOSTEN OF IEDERE SCHADE (DIRECT, INDIRECT, VOORTVLOEIEND OF ANDERSZINS) DOOR U GELEDEN TEN GEVOLGE VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE OF VAN ENIG COMPUTERVIRUS VERZONDEN VIA DE SITE OF ANDERE SITES DIE WERDEN BENADERD VANOP DE SITE, ONGEACHT OF DAT VERLIES, DIE KOSTEN OF DIE SCHADE VOORTVLOEIEN UIT ONZE NALATIGHEID EN ONGEACHT OF WE UITDRUKKELIJK GEÏNFORMEERD ZIJN, OF ZIJN GEWEEST OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULK VERLIES OF ZULKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U, VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, VOOR SCHADE, KOSTEN, VERLIEZEN EN VORDERINGEN (HETZIJ CONTRACTUEEL OF BUITEN-CONTRACTUEEL, OP GROND VAN ONRECHTMATIGE DAAD, MET INBEGRIP VAN – MAAR NIET BEPERKT TOT – NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID) EEN TOTAAL BEDRAG TEN BELOPE VAN 100,00 EUR OVERSCHRIJDEN. [USE LOCAL CURRENCY E.G. EUROS]

12. Gebruikersgegevens

Bij uw gebruik van de Site kan u gevraagd worden ons van persoonlijke gegevens te voorzien (zulke gegevens worden hierna ‘Gebruikersgegevens’ genoemd). Ons beleid met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van zulke Gebruikersgegevens wordt uiteengezet in de Privacy- en cookieverklaring. U erkent en bent het ermee eens dat u alleen verantwoordelijk bent voor de juistheid en de inhoud van de Gebruikersgegevens.

13. Vrijwaring

Hierbij vrijwaart u ons, alsmede onze functionarissen, directieleden, agenten, werknemers en vertegenwoordigers voor enig verlies, enige schade, of voor kosten die voortvloeien uit uw gebruik van de Site en de daarop aangeboden diensten, of enige gegevens toegankelijk op of via de Site, met inbegrip van gegevens verkregen van Gekoppelde sites, uw aanlevering of verzending van gegevens of materiaal op of via de Site of Gekoppelde sites, of uw schending van onderhavige Algemene voorwaarden, de voorwaarden van Gekoppelde sites, of andere wetten, regelgeving of regels. Ook vrijwaart u ons hierbij, alsmede onze functionarissen, directieleden, agenten, werknemers en vertegenwoordigers, voor claims dat informatie of enig materiaal dat u heeft geplaatst of zult plaatsen de betrokken wetgeving overtreedt of in strijd is met enig recht van derden (met inbegrip van – maar niet beperkt tot – claims betreffende laster, inbreuk op privacy, schending van geheimhouding, inbreuk op het auteursrecht of inbreuk op een ander intellectueel eigendomsrecht). We behouden ons het recht voor om tegen iedere claim voortvloeiend uit het bovenstaande en uit kwesties op het gebied van vrijwaring, exclusief de verdediging op ons te nemen en deze te reguleren. U gaat er hierbij mee akkoord om uw volledige medewerking te verlenen.

14. Beperking, opschorting en beëindiging

We kunnen uw toegang tot de Site en/of uw vermogen om voordeel te verkrijgen van een van de diensten op de Site, inclusief interactieve sites, op ieder moment beperken, opschorten of beëindigen, als wij van mening zijn dat u heeft gehandeld in strijd met deze Algemene voorwaarden. Dergelijke beperking, opschorting of beëindiging zal plaatsvinden zonder dat we afstand doen van enig recht dat we hebben met betrekking tot uw schending van deze Algemene voorwaarden. Ook kunnen we, op ieder moment, de Site in zijn geheel, of een onderdeel of element ervan verwijderen. Houd er rekening mee dat we de mogelijkheid hebben uw IP-adres te achterhalen en dat we, als dat nodig is, contact zoeken met uw internetprovider, in het geval van verdenking van schending van deze Algemene voorwaarden.

15. Complete overeenkomst

Deze Algemene voorwaarden, inclusief onze Privacyverklaring, vormen de complete overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de daarin genoemde onderwerpen en vervangt enige en alle voorafgaande beloftes, voorstellen, overeenkomsten, verklaringen en afspraken, van welke soort dan ook, tussen ons. Voor zover er software beschikbaar is via de Site, kan dergelijke software onderworpen zijn aan een licentieovereenkomst die verspreid is of inbegrepen is in dergelijke software, en u gaat ermee akkoord dat u zich zult houden aan de algemene voorwaarden van dergelijke licentieovereenkomsten. Ons onvermogen om enig recht of enige bepaling uit de Algemene voorwaarden uit te oefenen of ten uitvoer te brengen zal niet betekenen dat we afstand doen van dergelijk recht of dergelijke bepaling. In het geval dat enige bepaling uit de Algemene voorwaarden door een bevoegde rechterlijke instantie beoordeeld wordt als zijnde onuitvoerbaar of ongeldig, komen partijen overeen dat de rechtsverhouding tussen partijen zoveel mogelijk moet worden uitgelegd in overeenstemming met de bedoelingen van de partijen zoals die tot uitdrukking komen in die bepaling, en komen de partijen overeen dat de andere bepalingen uit de Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en geldend zijn. Het is ons toegestaan, naar onze keus, en op ieder moment, om enkele of alle rechten en plichten voortvloeiend uit de Algemene voorwaarden aan (een) derde(n) af te staan, toe te wijzen of anderszins te doen overgaan.

16. COPYRIGHT AND IP AGENT FOR THE UNTIED STATES

Deze Algemene voorwaarden, inclusief onze Privacyverklaring, vormen de complete overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de daarin genoemde onderwerpen en vervangt enige en alle voorafgaande beloftes, voorstellen, overeenkomsten, verklaringen en afspraken, van welke soort dan ook, tussen ons. Voor zover er software beschikbaar is via de Site, kan dergelijke software onderworpen zijn aan een licentieovereenkomst die verspreid is of inbegrepen is in dergelijke software, en u gaat ermee akkoord dat u zich zult houden aan de algemene voorwaarden van dergelijke licentieovereenkomsten. Ons onvermogen om enig recht of enige bepaling uit de Algemene voorwaarden uit te oefenen of ten uitvoer te brengen zal niet betekenen dat we afstand doen van dergelijk recht of dergelijke bepaling. In het geval dat enige bepaling uit de Algemene voorwaarden door een bevoegde rechterlijke instantie beoordeeld wordt als zijnde onuitvoerbaar of ongeldig, komen partijen overeen dat de rechtsverhouding tussen partijen zoveel mogelijk moet worden uitgelegd in overeenstemming met de bedoelingen van de partijen zoals die tot uitdrukking komen in die bepaling, en komen de partijen overeen dat de andere bepalingen uit de Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en geldend zijn. Het is ons toegestaan, naar onze keus, en op ieder moment, om enkele of alle rechten en plichten voortvloeiend uit de Algemene voorwaarden aan (een) derde(n) af te staan, toe te wijzen of anderszins te doen overgaan. – Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van derden, en vereisen van de mensen die onze Site gebruiken, dat zij dat ook doen. Als u denkt dat uw werk gekopieerd is op een manier die een inbreuk op het auteursrecht uitmaakt, stuur dan alstublieft de volgende gegevens naar de auteursrechtagent die hieronder genoemd wordt:

Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop u beweert dat er inbreuk wordt gemaakt;

Een beschrijving van de vermeende inbreuk en van waar het vermeende inbreukmakende materiaal zich bevindt;

Een door u opgestelde verklaring waarin u aangeeft dat het uw stellige overtuiging is dat het betwiste gebruik niet door u, de houder van het auteursrecht, de agent, of op grond van de wet is toegestaan;

Een elektronische of handgeschreven handtekening van de persoon die gerechtigd is op te treden namens de auteursrechthebbende; en

Een verklaring van u, onder ede, dat de bovenvermelde informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de auteursrechthebbende bent of gerechtigd bent te handelen namens de auteursrechthebbende.

Auteursrechtagent:
Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, Norwalk, CT 06851. Attn: Evan Gourvitz, Sr. Counsel Litigation, Intellectual Property, Telefoon: 01 203 2294264, Fax: 203-229-8925, E-mailadres: copyright@diageo.com.

Het is mogelijk dat we Gelinkte inhoud die beheerd wordt door Gekoppelde sites niet kunnen verwijderen. Het is mogelijk dat u in contact moet treden met de van toepassing zijnde Gekoppelde site om uw werk te laten verwijderen.

17. Exportcontroles

Voor zover software of technische gegevens beschikbaar zijn via de Site, kunnen dergelijke software of technische gegevens onderworpen zijn aan uitvoer-, heruitvoer- en/of invoerregels opgelegd door de Verenigde Staten of enig ander rechtsgebied, en mogen dergelijke software en/of technische gegevens niet gedownload worden of anderszins geëxporteerd of hergeëxporteerd worden in strijd met wetgeving van het toepasselijke rechtsgebied, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – (a) naar ieder land waartegen de VS een embargo heeft ingesteld of een land dat onderworpen is aan relevante uitvoerbeperkingen of een inwoner ervan; (b) naar iedereen op de Specially Designated Nationals list van het Amerikaanse ministerie van Financiën of (c) met schending van de Table of Denial Orders van het Amerikaanse ministerie van Handel

18. Recht en rechtsgebied

Op deze Algemene voorwaarden, inclusief de Privacyverklaring en alle zaken die betrekking hebben op de Site, is Belgisch recht van toepassing zonder werking toe te kennen aan de daaruit voortvloeiende collisieregels. Elke juridische procedure die voortvloeit uit of gerelateerd is aan deze Algemene voorwaarden en die gericht is tegen ons of gerelateerd aan ons of elke gevrijwaarde derde is onderworpen aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbank van Brussel, en u stemt onherroepelijk in met de rechtsbevoegdheid van deze rechtbank.

Beschrijving van de inhoudelijke herzieningen van eerdere versie: 1/9/2015

© 2015 Diageo Brands BV, 12 Molenwerf 1014BG Amsterdam (geregistreerd in Nederland) Alle rechten voorbehouden.

Versie 9.0 van 01/09/02015