OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧHΣ

1. Αντικείμενο της Διοργάνωσης.

Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (περαιτέρω η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «JohnnieWalkerF1competition» (εφεξής η «Διοργάνωση»), η οποία θα λάβει χώρα μέσω του διαδικτυακού τόπου (microsite) johnniewalker.com/el-gr/F1 (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») με την οργανωτική υποστήριξη της εταιρίας «Creace SA», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ανδρέα Παπανδρέου 13, Μαρούσι) (εφεξής η «Διαφημιστική»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Διοργάνωση.

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Διοργάνωση έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών, διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα,  ενώ αποκλείονται: (α) οι εργαζόμενοι και οι μέτοχοι της Διοργανώτριας, (β) οι εργαζόμενοι και οι μέτοχοι της Διαφημιστικής (γ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών και (δ) κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που σχετίζεται επαγγελματικά με την παρούσα Διοργάνωση (ενδεικτικώς δικηγόροι, πελάτες, προμηθευτές κλπ.).

2.2. Οι συμμετέχοντες δεν θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί ή να εκκρεμεί εναντίον τους ποινική διαδικασία για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή/και ναρκωτικών, ή οποιαδήποτε άλλη κατηγορία λόγω της οποίας τους έχει απαγορευθεί η έξοδός τους από τη χώρα, ή τους έχουν απαγγελθεί άλλοι τυχόν περιοριστικοί όροι.

2.3. Οι συμμετέχοντες  που δεν δηλώνουν ακριβή και αληθή στοιχεία κατά την εγγραφή τους στη Διοργάνωση  θα αποκλείονται.

3. Διάρκεια της Διοργάνωσης.

3.1. H διάρκεια διεξαγωγής της Διοργάνωσης ορίζεται από την 01.05.2018 και ώρα 8:00 π.μ. (εφεξής η «έναρξη της Διοργάνωσης») έως και την 31.05.2018 και ώρα 21:00 μ.μ (εφεξής η «λήξη της Διοργάνωσης»).

3.2. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ματαιώνει ή να αναβάλλει προσωρινά την παρούσα προωθητική ενέργεια στην περίπτωση που ανακύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα που ενδεχομένως να βλάψουν την ακεραιότητα της, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων.

4. Τρόπος Συμμετοχής στη Διοργάνωση.

4.1. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη Διοργάνωση θα πρέπει να εγγραφούν στον διαδικτυακό τόπο www.johnniewalker.com/el-gr/F1  και να αναρτήσουν την απόδειξη αγοράς μίας φιάλης του προϊόντος Johnnie Walker Black Label (εφεξής το «Προϊόν») από τα καταστήματα λιανικής πώλησης (super markets) που συμμετέχουν στην ενέργεια.

Συγκεκριμένα, πριν την είσοδο στον προαναφερθέντα διαδικτυακό τόπο, θα εμφανίζεται σε κάθε χρήστη ένα ‘’παράθυρο’’ στο οποίο θα πρέπει να δηλώσει ότι είναι άνω των 18 ετών και ότι αποδέχεται τους όρους χρήσης του Δικτυακού Τόπου και τη Δήλωση περί Ιδιωτικού Απορρήτου και Αρχείων Cookies.

Εν συνεχεία, κατά την είσοδο στο Δικτυακό Τόπο, για τη συμμετοχή στη Διοργάνωση, ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν, δηλαδή τα προσωπικά του στοιχεία (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο (προαιρετικά) και ηλεκτρονική διεύθυνση), να αναρτήσει την απόδειξη αγοράς του Προϊόντος και να δηλώσει ότι (α) αποδέχεται τους παρόντες όρους συμμετοχής στη Διοργάνωση και (β) συναινεί ανεπιφύλακτα στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Διοργανώτρια για τους σκοπούς της Διοργάνωσης.

Με την πλήρη συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων, θα εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της συμμετοχής του συμμετέχοντα στη Διοργάνωση και εν συνεχεία θα αποστέλλεται αυτοματοποιημένο αντίστοιχο μήνυμα επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συμμετέχοντα.

Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή στη Διοργάνωση με τον ανωτέρω τρόπο, τεκμαίρεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της Διοργάνωσης στον Διαδικτυακό Τόπο και έχουν κατατεθεί ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαυράκη Ιωάννη.

4.2. Μετά τη λήξη της Διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη (4) νικητών και (8) αναπληρωματικών, κατά τη διαδικασία που αναλύεται κατωτέρω υπό (6).

4.3. Ως έγκυρες συμμετοχές νοούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω στο Δικτυακό Τόπο, από 01.05.2018 έως και 05.06.2018 (ώρα 00.00), σε κάθε περίπτωση  όμως η απόδειξη θα πρέπει να αφορά σε αγορές Προϊόντος εντός της καθορισμένης διάρκειας της Διοργάνωσης (01.05.2018 – 31.05.2018).

Συμμετοχές μετά το ως άνω χρονικό σημείο δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα θεωρούνται έγκυρες. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν κανένα δικαίωμα χορήγησης σε αυτούς οποιασδήποτε παράτασης ή επανάληψης της προθεσμίας συμμετοχής ή οποιαδήποτε σχετική αποζημίωση από τη Διοργανώτρια ή από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία που συνεργάζεται με τη Διοργανώτρια για την παρούσα Διοργάνωση.

4.4. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει στη Διοργάνωση κατά τον ως άνω περιγραφόμενο τρόπο όσες φορές το επιθυμεί, εφόσον έχει αγοράσει πλέον της μίας φιάλης του Προϊόντος, αλλά έχει δικαίωμα να αναδειχθεί στην κλήρωση μία μόνο φορά και να κερδίσει ένα μόνο δώρο.

4.5. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η αγορά προϊόντος. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη Διοργάνωση θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, κατά τη διάρκεια της Διοργάνωσης (01.05.2018- 31.05.2018), μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διαφημιστική (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6100068, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 10.00 - 18.00), κατά την οποία θα εκφράσουν την επιθυμία συμμετοχής στην Διοργάνωση και θα διαθέσουν  τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συμμετοχή στην κλήρωση. Η συμμετοχή στη Διοργάνωση με τον συγκεκριμένο τρόπο ανά φυσικό πρόσωπο είναι δυνατή μία μόνο φορά, καθ’όλη τη διάρκεια της Διοργάνωσης.

4.6. Η Διοργανώτρια δικαιούται να μην επιτρέψει ή να ακυρώσει συμμετοχή με περιεχόμενο που κατά την κρίση της Διοργανώτριας μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό για τη Διοργάνωση, τη Διοργανώτρια, τους άλλους συμμετέχοντες ή οποιοδήποτε άλλο άτομο, ή που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με προϊόντα τρίτων, που δεν εντάσσονται στο πνεύμα της προωθητικής ενέργειας ή που αυτή θεωρεί προϊόν απάτης.

4.7. Ρητά αναφέρεται ότι δεν θα γίνονται δεκτές εφαρμογές από εκπροσώπους, τρίτους ή οργανωμένες ομάδες ή εφαρμογές που παράγονται αυτομάτως από υπολογιστή. Ατελείς, δυσανάγνωστες ή αλλοιωμένες συμμετοχές ή αυτές που δεν είναι σύμφωνες με τις οδηγίες συμμετοχής θα απορρίπτονται.

4.8. Οποιαδήποτε συμμετοχή που υποβάλλεται από συμμετέχοντα και επεμβαίνει αθέμιτα, αλλοιώνει ή επηρεάζει τη διαχείριση, την ασφάλεια, τον δίκαιο χαρακτήρα, την ακεραιότητα ή την πρέπουσα διεξαγωγή της Διοργάνωσης από την Διοργανώτρια θα είναι αυτομάτως άκυρη. Η Διοργανώτρια καθώς και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία που συνεργάζεται με την Διοργανώτρια στο πλαίσιο της παρούσας Διοργάνωσης διατηρεί κάθε δικαίωμα να απαιτήσει κάθε είδους αποζημίωση από άμεση ή έμμεση ζημία που υφίστανται εξαιτίας αθέμιτης επέμβασης, αλλοιώσεων κλπ. από τον συμμετέχοντα.

4.9. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται, ανάμεσα σε άλλα και με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στον παρόντα όρο 4, οποιαδήποτε συμμετοχή στην Διοργάνωση για την οποία ισχύουν σωρευτικά τα κατωτέρω: (α) δεν αντίκειται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια μπορεί ανά πάσα στιγμή, και πριν την απόδοση των δώρων, να θεωρήσει μια συμμετοχή ως μη έγκυρη αν κατά την κρίση της παραβιάζει τους όρους του παρόντος ή τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς να έχει οποιαδήποτε υποχρέωση αποζημίωσης του συμμετέχοντα.

5. Δώρα.

5.1. Το δώρο της Διοργάνωσης για κάθε νικητή είναι ένα εισιτήριο δύο ατόμων, για τον αγώνα FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D'ITALIA 2018, στην πόλη Monza της Ιταλίας.

Στο δώρο κάθε νικητή συμπεριλαμβάνονται:

  • Αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα, μετ’επιστροφής, από Ελλάδα (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη) προς Ιταλία κατά το χρόνο διεξαγωγής του αγώνα
  • Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων με πρωινό, σε δίκλινο δωμάτιο στο Μιλάνο
  • Μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο στην Ιταλία προς/ από το ξενοδοχείο
  • Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο προς/από τον χώρο διεξαγωγής των αγώνων το Σάββατο 1/9/2018 και την Κυριακή 2/9/2018

Στο δώρο δεν συμπεριλαμβάνονται (ενδεικτικά) τα εξής (επιβαρύνουν οικονομικά και βαρύνουν τον νικητή):

  • Λοιπές μεταφορές
  • Η διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο, αντί δίκλινου
  • Οι επιπρόσθετες ημέρες διαμονής
  • Τα επιπλέον γεύματα, ποτά, έκτακτα έξοδα ξενοδοχείου, τηλεφωνικές χρεώσεις, υπηρεσία δωματίου και άλλες πρόσθετες δυνητικές παροχές του ξενοδοχείου.
  • Ταξιδιωτική ασφάλιση κτλ

Το δώρο δεν περιλαμβάνει άλλες παροχές και δεν καλύπτει άλλες δαπάνες, πλην όσων αναφέρονται ρητά ανωτέρω, ενώ τυχόν λοιπές επιβαρύνεις (λ.χ. φορολογικές κ.α.) , βαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές. Διευκρινίζεται ότι οι ημερομηνίες του ταξιδιού είναι ορισμένες, κατά το χρόνο διεξαγωγής των αγώνων και βάσει διαθεσιμότητας και δεν επιδέχονται αλλαγής ή παρέκκλισης και ο συνοδός του νικητή θα πρέπει να είναι ενήλικος (άνω των 18 ετών).

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής κάποιων εκ των ανωτέρω λεπτομερειών του ταξιδιού, βάσει της διαθεσιμότητας (πτήσεων, ξενοδοχείων κτλ) κατά το χρόνο των κρατήσεων. 

5.2. Κάθε νικητής θα λάβει ειδοποίηση με λεπτομερείς πληροφορίες για το δώρο, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως αναφέρεται αναλυτικά κατωτέρω υπό 6.

5.3. Τα δώρα είναι επιλογής της Διοργανώτριας, είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα είδη.

5.4. Για την απονομή του δώρου θα ζητηθεί η επίδειξη της απόδειξης αγοράς του Προϊόντος, εκτός εάν ο νικητής έλαβε μέρος κατά τον όρο 4.5. ανωτέρω καθώς και ταυτότητα ή παρόμοια έγγραφα (π.χ. διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης) του νικητή και του συνοδού του/της.  Σε περίπτωση μη επίδειξης των εν λόγω εγγράφων ή/και  της σχετικής απόδειξης αγοράς, χωρίς συνδρομή των διατάξεων του όρου 4.5., το δικαίωμα στο δώρο θα απόλλυται για το συγκεκριμένο συμμετέχοντα και θα αναδεικνύεται νέος νικητής, εκ των επιλαχόντων, με τη σειρά ανάδειξης από την ηλεκτρονική κλήρωση.

5.5. Οι τυχεροί και οι συνοδοί τους οφείλουν να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα κατά την διάρκεια όλου του ταξιδιού και οφείλουν να καταναλώνουν αλκοόλ με υπεύθυνο τρόπο.  Μετά την κατανάλωση αλκοόλ συστήνεται η μετακίνηση με ταξί ή δημόσια συγκοινωνία.

5.6.  Οι νικητές θα πρέπει να διαθέτουν ή να μπορούν να εκδώσουν εγκαίρως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, καθώς και την απαραίτητη ταξιδιωτική Visa (όπου αυτή απαιτείται), με δικά τους έξοδα και επιμέλεια. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε περίπτωση που το δώρο δεν μπορεί να εξαργυρωθεί λόγω της έλλειψης, λήξης ή ύπαρξης άλλως ακατάλληλων ταξιδιωτικών εγγράφων. Σε αυτή την περίπτωση ο νικητής αποκλείεται.

6. Ανάδειξη νικητών και επικοινωνία.

6.1. Οι νικητές των ανωτέρω δώρων θα προκύψουν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση στην οποία θα περιλαμβάνονται όλοι οι, εγκύρως, συμμετέχοντες στη Διοργάνωση. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 08.06.2018 στα γραφεία της Διαφημιστικής (Creace SA), παρουσία του Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαυράκη Ιωάννη και εργαζομένου της Διαφημιστικής. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τέσσερις (4) νικητές και οκτώ (8) επιλαχόντες.

6.2. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κλήρωσης, οι αναδειχθέντες νικητές θα ειδοποιηθούν είτε τηλεφωνικά, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την Διοργανώτρια ή από την Διαφημιστική βάσει των στοιχείων που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στα σχετικά πεδία του Διαδικτυακού Τόπου. Την 11.06.2018 τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευθούν επίσης στην ελληνική σελίδα του Johnnie Walker στο Facebook (www.facebook.com/JohnnieWalkerGreece)   

6.3. Αφού ενημερωθούν, οι νικητές θα πρέπει να απαντήσουν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής, σύμφωνα με τις οδηγίες του μηνύματος που θα τους αποσταλεί. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές της Διοργάνωσης εντός χρονικού διαστήματος 5 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης με τα ονόματα των νικητών, ή κάποιος νικητής δεν απαντήσει, σύμφωνα με τις οδηγίες στο προαναφερθέν μήνυμα, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή τους δεν ήταν έγκυρη, ο νικητής θα χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου, το οποίο θα παραδίδεται στον πρώτο επιλαχόντα που θα έχει αναδειχθεί από την αντίστοιχη ηλεκτρονική κλήρωση.

6.4. Η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική, θα ενημερώσουν τους τυχερούς σχετικά με την διαδικασία παραλαβής του δώρου τους. Η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον νικητή να μεταβεί στα γραφεία της Διοργανώτριας ή οποιασδήποτε άλλης συνεργαζόμενης εταιρείας για την παρούσα Διοργάνωση και να δηλώσει εγγράφως την αποδοχή του δώρου του, καθώς και να επιδείξει την απόδειξη αγοράς του Προϊόντος, την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο εν ισχύ, τόσο του νικητή όσο και του συνοδού του. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής αδρανήσει, δεν εμφανιστεί ή αρνηθεί να επιδείξει τα ζητηθέντα έγγραφα, αυτομάτως θα τεκμαίρεται ότι δεν αποδέχεται το δώρο και το δώρο θα παραδίδεται στον πρώτο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί το δώρο και ο πρώτος επιλαχών, τότε αυτομάτως θα παραδίδεται στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα κοκθ.

6.5. Τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχουν οι συμμετέχοντες στη Διοργανώτρια πρέπει να είναι αληθή, ορθά και ακριβή. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στη Διοργανώτρια από τους συμμετέχοντες θα τεκμαίρονται ως αληθή, ορθά και ακριβή και η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τους τυχερούς μόνο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που της παρασχέθηκαν από τους συμμετέχοντες, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη εκ του γεγονότος αυτού. Η προσπάθεια επικοινωνίας με τους νικητές θα αποδεικνύεται με μόνη την βεβαίωση του αρμόδιου προσώπου (έστω και προφορική), που ενεργεί για λογαριασμό της Διοργανώτριας.

7. Πνευματικά δικαιώματα και χρήση εικόνας.

7.1. Οι συμμετέχοντες με μόνη τη συμμετοχή τους στην Διοργάνωση αποδέχονται και συμφωνούν ρητώς ότι η Διοργανώτρια, καθώς και κάθε άλλη εταιρεία που συνεργάζεται με τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο της παρούσας Διοργάνωσης μπορεί να πραγματοποιήσει εύλογες διαφημιστικές ενέργειες μέσω του διαδικτύου και/ή των μέσων ενημέρωσης, όπως η δημοσίευση του ονόματος του τυχερού, χωρίς καμία προηγούμενη συγκατάθεση, γραπτή ή προφορική, του τυχερού. Επιπλέον, η Διοργανώτρια καθώς και κάθε άλλη εταιρεία που συνεργάζεται με τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο της παρούσας Διοργάνωσης μπορεί να ζητήσει από τους συμμετέχοντες και τους νικητές να συμμετάσχουν σε συνέντευξη τύπου ή σε άλλη παρόμοια ενέργεια/εκδήλωση για διαφημιστικούς λόγους άνευ πληρωμής ή άλλης αποζημίωσης.

7.2. Ειδικά, οι νικητές της Διοργάνωσης μεταβιβάζουν ρητά και ανεπιφύλακτα στην Διοργανώτρια άνευ άλλου ανταλλάγματος -πλην του δώρου που προβλέπεται ανωτέρω υπό 5- διαρκώς, ανεκκλήτως, εις το διηνεκές και για όλα τα κράτη, το δικαίωμα να εκτυπώσει, εκδώσει, αναρτήσει στο διαδίκτυο, παρουσιάσει στο κοινό, δημοσιεύσει, χρησιμοποιήσει ως επικοινωνιακό ή/και προωθητικό υλικό, αναπαράξει, εκμεταλλευτεί εμπορικά ή/και χρησιμοποιήσει ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο, στο οποίο η Διοργανώτρια θα παραχωρήσει/μεταβιβάσει τα σχετικά δικαιώματα, τις συμμετοχές που θα διακριθούν, ήτοι τα πραγματικά ονόματα κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας.

7.3. Με μόνη τη συμμετοχή τους οι νικητές παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στην Διοργανώτρια για την προβολή της Διοργάνωσης και των νικητών στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα ΜΜΕ ή το Internet. Περαιτέρω οι νικητές παραχωρούν τη διαρκή συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια για τη δημοσίευση και χρήση του ονόματός τους και του ονόματος χρήστη στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς. Πιο συγκεκριμένα, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωμα να δημοσιεύσει και χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς τα ονόματα και εν γένει το περιεχόμενο των συμμετοχών τους, μόνη δε η συμμετοχή στην Διοργάνωση ερμηνεύεται και ως ρητή συναίνεσή τους και εκχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων για χρήση του ονόματός τους άνευ ανταλλάγματος. Κατά την παράδοση των δώρων, η Διοργανώτρια δικαιούται να ζητήσει από τους νικητές την υπογραφή σχετικής δήλωσης συναίνεσης.

7.4. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι δυνητικοί ή αναδεδειγμένοι νικητές συμφωνούν με τη χρήση του ονόματος, της φωτογραφίας ή του αναρτώμενου από αυτούς υλικού για διαφημιστικούς σκοπούς για τις ανάγκες της Διοργάνωσης και παρόμοιων ενεργειών χωρίς αποζημίωση.  Ο τυχόν νικητής και οι συνοδοί απαιτείται να προσκομίσουν έγγραφη δήλωση συναίνεσης για τα ανωτέρω, υπό τους όρους του νόμου. Επιπλέον, με την εγγραφή στη Διοργάνωση οι πιθανοί νικητές συμφωνούν να παραχωρήσουν στην Διοργανώτρια , και τους δικαιοδόχους της, τους συνεργάτες και τους εκδοχείς, αναφορικά με τα ανωτέρω, το δικαίωμα στην εκτύπωση, δημοσίευση, μετάδοση και χρήση, παγκοσμίως σε οποιοδήποτε μέσο γνωστό σήμερα ή που πρόκειται να αναπτυχθεί στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του παγκοσμίου ιστού. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι δυνητικοί ή αναδεδειγμένοι νικητές συμφωνούν με τη χρήση του ονόματος, της φωτογραφίας ή του αναρτώμενου από αυτούς υλικού για διαφημιστικούς σκοπούς για τις ανάγκες της Διοργάνωσης και παρόμοιων ενεργειών χωρίς αποζημίωση.  

7.5. Οι συμμετέχοντες θα αποζημιώσουν τη Διοργανώτρια και θα προφυλάσσουν την Διοργανώτρια και τις αντίστοιχες συνδεδεμένες επιχειρήσεις, του διευθύνοντες συμβούλους, τους εκπροσώπους ή άλλους εταίρους («Οι Δικαιούχοι Αποζημίωσης») από οποιεσδήποτε απαιτήσεις, αγωγές, δικαστικές διαδικασίες, κόστη (συμπεριλαμβανομένων των ευλόγων νομικών αμοιβών) και έξοδα που τρίτοι επικαλούνται κατά οποιουδήποτε Δικαιούχου Αποζημίωσης με αιτία την χρήση από την Διοργανώτρια της συμμετοχής που υποβλήθηκε από τον συμμετέχοντα, συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι αποκλειστικά, οποιασδήποτε παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων.

8. Ευθύνη Διοργανώτριας.

8.1. Η Διοργανώτρια δε θα φέρει καμία ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα δώρα.

8.2. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων για συμμετοχές που υποβλήθηκαν καθυστερημένα ή χάθηκαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε βλάβης δικτύου, λογισμικού ή μηχανημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η Διοργανώτρια καθώς και κάθε άλλη εταιρεία που συνεργάζεται με την Διοργανώτρια στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δυσκολία που ανακύπτει κατά την υποβολή συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια.

8.3. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που τα δώρα δεν απονεμηθούν ή τα ταξίδια δεν πραγματοποιηθούν για οποιονδήποτε λόγο (ενδεικτικά, ανωτέρα βία, απεργίες, καιρικές συνθήκες, τεχνικά προβλήματα, κλπ.), ακόμα και εάν ο λόγος οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις της Διοργανώτριας.

8.4. Ο νικητής και ο συνοδός του πρέπει σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού να φέρονται κόσμια, σεβόμενοι τα συναλλακτικά ήθη και να κάνουν υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανάρμοστη, απρεπή ή παράνομη συμπεριφορά του νικητή και του συνοδού του ή για τυχόν υλικές ζημιές που προκαλέσουν σε τρίτους. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της να απαιτήσει αποζημίωση από τον νικητή και τον συνοδό του σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι οι πράξεις του/τους προσβάλλουν ή ζημιώνουν τη φήμη της Διοργανώτριας ή/και των προϊόντων της.  

8.5. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται και συμφωνούν ρητά δηλώνοντας συμμετοχή στον Διαγωνισμό ότι η Διοργανώτρια και κάθε άλλη εταιρεία που συνεργάζεται με την Διοργανώτρια για την παρούσα Διοργάνωση δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιονδήποτε τραυματισμό ή ζημία που υφίστανται οι τυχεροί και οι συνοδοί τους κατά την διάρκεια του ταξιδιού.

8.6. Οι νικητές και οι συνοδοί τους θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο ξενοδοχείο ή σε άλλους χώρους που θα επισκεφθούν οι νικητές και οι συνοδοί τους καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, ως αποτέλεσμα δόλου ή αμέλειας (πράξη ή παράλειψη) του νικητή και ενός η περισσοτέρων συνοδών του. 

8.7.  Ο νικητής και ο συνοδός επιβαρύνονται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τα έξοδα που συνδέονται με την παραλαβή και χρήση του δώρου. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται όλα οι κρατικοί και φόροι εισοδήματος, ταξιδιωτική ασφάλιση, έξοδα περιήγησης και εισόδου σε αξιοθέατα, εσωτερικές μεταφορές, ενοικίαση αυτοκινήτου και δαπάνες για σίτιση. Προτείνεται η απόκτηση ασφαλιστικής κάλυψης για το νικητή και τους συνοδούς με δική τους δαπάνη. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ουδεμία δε αξίωση οποιασδήποτε νομικής φύσης μπορεί να γίνει ασκηθεί εναντίον της.

9. Προσωπικά Δεδομένα.

9.1. Στο πλαίσιο της παρούσας προωθητικής ενέργειας, η Διοργανώτρια ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της ή και η Διαφημιστική Εταιρία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ως εκτελούσα την επεξεργασία, μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για τους σκοπούς διεξαγωγής και παρακολούθησης της Διοργάνωσης.

9.2. Με μόνη τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες δίνουν τη ρητή συναίνεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων για τους προωθητικούς σκοπούς της παρούσας. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή και χωρίς χρέωση να επιβεβαιώσουν, τροποποιήσουν ή να διαγράψουν τα στοιχεία τους που τηρούνται σε αρχείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

9.3. Ρητά αναφέρεται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων/νικητών της Διοργάνωσης θα καταστρέφονται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

10. Διενέργεια μόνο από την Διοργανώτρια και την Διαφημιστική.

Η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν χρηματοδοτείται, εγκρίνεται, διοργανώνεται ή σχετίζεται με Social Media. Οι συμμετέχοντες, δηλώνοντας συμμετοχή, παρέχουν τις πληροφορίες τους στη Διοργανώτρια ή/και σε άλλη εταιρεία που συνεργάζεται με τη Διοργανώτρια, στο πλαίσιο της παρούσας Διοργάνωσης. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον συμμετέχοντα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για επικοινωνία σχετιζόμενη με την παρούσα προωθητική ενέργεια.

11. Τροποποίηση των παρόντων όρων.

Η Διοργανώτρια μπορεί να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τα δώρα ή να ματαιώσει χωρίς προειδοποίηση και χωρίς την συνδρομή ειδικού λόγου την προωθητική ενέργεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια. Ενδεικτικά, η Διοργανώτρια μπορεί να παρατείνει ή να συντμήσει την προθεσμία δήλωσης συμμετοχής, μπορεί να αλλάξει τα δώρα που θα απονεμηθούν κλπ. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ρητώς δηλώνοντας συμμετοχή στην Διοργάνωση ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για κανένα είδος άμεσης ή έμμεσης ζημίας ή απαίτησης των συμμετεχόντων που πηγάζει από ή σχετίζεται με την τροποποίηση ή την ματαίωση.  Για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή η Διοργανώτρια θα αναρτήσει σχετική ανακοίνωση στο Δικτυακό Τόπο.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία.

Η παρούσα προωθητική ενέργεια και όροι, καθώς και κάθε απαίτηση που προκύπτει ή που σχετίζεται με την παρούσα προωθητική ενέργεια και όρους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που ανακύπτει ή που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα προωθητική ενέργεια υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Διοργανώτρια Εταιρεία: Diageo Hellas S.A., Αγίου Θωμά 27, 15124 Μαρούσι