SMLUVNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Datum účinnosti: 31.8.2015

Jakékoli vaše používání webové stránky provozované (kým) [NÁZEV SPOLEČNOSTI VLASTNÍCÍ ZNAČKU] na www.JOHNNIEWALKER.com („stránka“) je podmíněno tím, že akceptujete tyto Smluvní podmínky používání webové stránky, včetně našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů a cookies (společně „smluvní podmínky“). Vyhrazujeme si právo z času na čas na základě našeho rozhodnutí doplnit tyto smluvní podmínky bez jakéhokoli upozornění.  Zůstává na vaší odpovědnosti, abyste pravidelně prohlíželi tuto stránku, zda nedošlo k aktualizacím, které nabývají platnosti v okamžiku, kdy jsou na ní umístěny. (Viz box níže, v němž se uvádí přehled aktualizací.) Pokud budete nadále používat tuto stránku, je to chápáno jako akceptování smluvních podmínek. Vyhrazujeme si právo kdykoli měnit, upravovat, pozastavovat nebo přerušovat kterékoli části, funkce, nebo obsah stránky. Můžeme rovněž stanovit omezení některých funkcí, nebo omezit váš přístup k částem celé stránky, aniž bychom byli povinni poskytnout upozornění nebo aniž bychom nesli odpovědnost. Stránka je provozována členem skupiny společností Diageo, což je mateřská holdingová společnost, jejíž součástí je Diageo plc (zapsaná v obchodním rejstříku Anglie a Walesu pod číslem 23307, se sídlem na adrese 8 Henrietta Place, Londýn W1G 0NB, Spojené království).

 

Stránka je určena pro vaše použití pouze v případě, že jste dosáhl věku zletilosti umožňujícího kupovat alkohol v zemi vašeho pobytu a v zemi, ze které máte přístup ke stránce. Pokud nepatříte do této věkové kategorie, mohl byste porušovat zákony a předpisy platící v zemi všeho pobytu nebo vašeho přístupu, a musíte tuto stránku ihned opustit.

 

Můžete omezit přístup k této stránce použitím softwaru filtrujícího obsah nebo změnou nastavení vašeho počítače (např. prohlížeče /browseru/ nebo operačního systému), podle toho, co je pro vás vhodné.

 

POKUD NEJSTE SCHOPNI AKCEPTOVAT TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY V PLNÉM ROZSAHU, PROSÍM OPUSŤTE NYNÍ TUTO STRÁNKU.

 

Všechny odkazy s použitím výrazů „naše“, „nám“, „my“ nebo „společnost“ uvedených v těchto smluvních podmínkách je třeba chápat jako odkazy na Diageo plc, její pobočky a přidružené společnosti.

1. Práva

Veškerá práva týkající se všech materiálů a obsahu (včetně, ale nikoli výhradně textů, obrázků, webových stránek, zvuků, softwaru (včetně kódu, rozhraní /interface/ a struktury webové stránky), a videa a vzhledu, návrhu a jejich kompilace) na stránce jsou naším vlastnictvím, nebo na něj vlastníme licenci. Souhlasíte s tím, že máte povoleno používat tento materiál a/nebo obsah jenom jak je zde definováno a v tom rozsahu, který je povolen v těchto smluvních podmínkách.

2. Duševní vlastnictví

2. Duševní vlastnictví – Pokud není uvedeno něco jiného, my jsme vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem všech ochranných známek, servisních značek, designových značek, vizuální podoby, patentů, autorských práv, databázových práv a dalšího duševního vlastnictví (společně „duševní vlastnictví“), které se uplatňují nebo jsou obsaženy ve stránce. Pokud to není výslovně uvedeno v těchto smluvních podmínkách, vaše používání této stránky vám neuděluje jakékoli právo, vlastnictví, podíl nebo licence k jakémukoli duševnímu vlastnictví, ke kterému máte na této stránce přístup. Pokud to není výslovně uvedeno v těchto smluvních podmínkách, je jakékoli použití nebo reprodukování duševního vlastnictví zakázáno.

3. Omezení používání

S výjimkou případů, kdy jste výslovně oprávněni ze zákona nebo písemně oprávněni námi nebo příslušným poskytovatelem licence, nemáte právo reprodukovat, přenášet, poskytovat licence, prodávat, veřejně uplatňovat, distribuovat, upravovat, překládat, seskupovat, slučovat, sdílet, nebo jiným způsobem zpřístupňovat jakékoli osobě, nebo vytvářet odvozené verze z kteréhokoli nebo všech materiálů nebo obsahů dostupných na stránce, nebo je používat pro obchodní účely.

4. Podmínky použití a politika akceptovatelného používání týkající se veřejných fór.

Stránka může obsahovat interaktivní služby, včetně, ale nikoli výhradně diskuzních skupin, skupin diskutujících zprávy, vývěsek, prostorů pro chatování, blogů a dalších funkcí sociálních sítí, jako zobrazení propojených obsahů /Linked Content/ ze stránek propojených rozhraním propojených stránek /interfacing sites/, jak jsou popsány v Kapitole 5 níže)(společně „veřejná fóra“), která vám mohou umožnit posílat, přenášet nebo poskytovat informace, včetně ale ne výhradně, textů, obrázků, ilustrací, audio záznamů a video záznamů („posting“). Můžeme, ale nemusíme aktivně monitorovat posting na veřejných fórech.  Podobně, my můžeme nebo nemusíme provádět redakční kontrolu postingů na veřejných fórech. Můžete být vystaveni obsahu veřejných fór, která jsou nepřesná, klamavá nebo zavádějící, nebo u nichž zjistíte, že jsou útočná nebo nepřijatelná. Používání veřejných fór je na vaše riziko.

 

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni monitorovat veřejná fóra a odstranit nebo pozměnit postingy, které na základě našeho výhradního uvážení považujeme za zneužívající tato pravidla. Můžeme omezit, pozastavit nebo ukončit vaše používání těchto služeb nebo stránky, o nichž jsme na základě našeho výhradního rozhodnutí přesvědčeni, že by mohlo dojít k takovému zneužití.

 

Následující příklady představují zneužití stránky:

 

použití stránky pro nesprávné, nezákonné nebo nemorální účely,

způsobení jakékoli nepříjemnosti v důsledku vašeho používání stránky nebo v důsledku toho že způsobíte, že provoz stránky bude ohrožen nebo narušen;

použití stránky k vytvoření, hostování nebo přenášení (ať na veřejném fóru nebo jinak) jakéhokoli pomlouvačného, útočného nebo nemravného materiálu, nebo podílení se na činnostech, jež jsou urážlivé vůči jiným na základě přístupu k rase, náboženství, vyznání nebo pohlaví;

využití stránky ke způsobení újmy nebo pokusu o způsobení újmy mladistvým, ať jakýmkoli způsobem;

použití stránky k vytvoření, hostování nebo přenášení jakéhokoli materiálu, který vyhrožuje fyzickým násilím nebo ničením majetku případně k něčemu takovému vybízí, nebo je podkladem pro trestný čin nebo porušení občanskoprávní odpovědnosti;

použití stránky k vytvoření, hostování nebo přenášení jakéhokoli materiálu, který porušuje autorské právo, ochrannou známku, patent, obchodní tajemství, soukromí, právo na zveřejnění nebo jiná práva duševního vlastnictví nebo chráněná práva kterékoli cizí strany;

použití stránky k vytvoření, hostování nebo přenášení jakýchkoli nevyžádaných reklamních materiálů jiným uživatelům;

použití stránky k vytvoření, hostování nebo přenášení jakéhokoli materiálu, který obtěžuje někoho jiného;

použití stránky k uvádění falešných, zavádějících, nebo klamavých nabídek na prodej nebo koupi výrobků, předmětů nebo služeb, nebo na rozesílání řetězových dopisů, pyramidových schémat nebo něčeho podobného;

 

doplňování, odstraňování nebo upravování informací v záhlaví stránky, nebo informací o správě autorských práv, včetně jmen autora, data zveřejnění, nebo jména nabyvatele licence či vykonavatele majetkových autorských práv se záměrem podvádět nebo zavádět;

použití stránky k přístupu nebo pokusu o přístup k cizím účtům, nebo k proniknutí nebo pokusu o proniknutí do našich či jiných (třetí strany) bezpečnostních opatření, počítačového softwaru, hardwaru, elektronických komunikačních systémů, nebo telekomunikačních systémů;

použití stránky pro shromažďování nebo pokus o shromažďování osobních informací o třetích stranách, bez jejich vědomí nebo souhlasu, nebo se zabývat získáváním dat viditelných na obrazovce /„screen scraping“/ nebo dat z obsahů databází /„database scraping“/ nebo uskutečňovat jakoukoli jinou činnost za účelem získání seznamu uživatelů nebo jiných dat;

používání stránky pro činnosti, které mají negativní dopad na možnosti jiných lidí nebo systémů využívat služby nebo obecně internet, včetně ale ne výhradně floodingu a hackingu;

přeprodávání, redistribuce nebo změny účelu jakéhokoli duševního vlastnictví, které nám poskytli naši dodavatelé, nebo našich licencí - bez našeho předchozího písemného souhlasu; nebo vydávání se za jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu nebo používání falešného jména, na jehož užívání nemáte oprávnění;

podporování, promíjení nebo idealizování pití nezletilých, konzumace drog nebo nadměrného požívání alkoholických nápojů;

prozrazování jakýchkoli identifikovatelných informací o sobě nebo jiné straně (např. telefonní číslo, adresa nebo jiné informace, ze kterých lze odvodit totožnost jedince nebo kontaktní informace) a

porušování podmínek pro používání souvisejících stránek propojených přes rozhraní.

 

Tento seznam uvádí pouze příklady, není míněn jako vyčerpávající seznam typů nepřijatelného používání stránky nebo veřejných fór, které by mohly vést k omezení, pozastavení nebo ukončení vašeho užívání stránky nebo veřejných fór. V souvislosti s globálním charakterem internetu tímto uživatelé vyjadřují svůj souhlas s dodržováním místních pravidel týkajících se online jednání a přijatelného obsahu. Uživatelé také souhlasí se všemi příslušnými pravidly týkajícími se exportování jakýchkoli dat ze kterékoli země.

 

Jakýkoli váš uskutečněný posting nebude považován za důvěrný nebo tajný. Jste srozuměni s tím, že osobní a jakékoli jiné informace (např. uživatelské jméno /username/, emailová adresa, telefonní číslo) které umístíte na veřejné fórum nebo jeho prostřednictvím je obecně přístupné, a může být dosažitelné a použitelné ostatními a důsledkem toho mohou být nevyžádané zprávy a kontakty od jiných účastníků. Do žádného postingu byste neměli vkládat jakékoli konkrétně identifikovatelné informace o sobě nebo jiné osobě. Vyhrazujeme si právo, nikoliv však povinnost, odstranit postingy, které obsahují konkrétní identifikovatelné informace. Nebudeme odpovědní za použití nebo zneužití jakýchkoli informací nebo dat, včetně osobních informací, které umístíte na naše veřejné fórum.

 

Prohlašujete a zaručujete se, že vaše postingy jsou originální, že neporušují práva duševního vlastnictví jiných stran, nejsou obscénní, vulgární, útočné, zlomyslné, diskriminační, pomlouvačné nebo jinak nezákonné, že k nim nemá jakákoli práva žádná další strana a udělujete nám bezplatná, neomezená, celosvětová, trvalá, neodvolatelná, nevýhradní a plně přenositelná, postupitelná a sub-licencovatelná práva, a licenci používat, kopírovat, reprodukovat, pozměňovat, upravovat, publikovat a jinak sdělovat veřejnosti, překládat, vytvářet odvozené verze, distribuovat, uplatňovat a zobrazovat takové postingy (jako celek nebo jejich část) a/nebo zabudovat je v jakékoli formě do jiného díla, média nebo technologie, které jsou známé, a pro jakékoli redakční, komerční, nekomerční, propagační nebo jiné účely.

 

Nejsme odpovědní za udržování vašich postingů a můžeme je kdykoli vymazat nebo zničit.

 

OBSAH, INFORMACE A MATERIÁLY, KTERÉ UŽIVATELÉ VLOŽÍ NA VEŘEJNÁ FÓRA, NÁMI NEJSOU PODPOROVÁNY. JE NA VAŠÍ ODPOVĚDNOSTI VYHODNOTIT A POTVRDIT PŘESNOST INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH JINÝMI UŽIVATELI PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH FÓR. Názory uvedené na veřejných fórech nemusí být nutně naše. Jakékoli prohlášení, rada nebo názor uvedené účastníky jsou pouze prohlášeními, radami a názory těchto účastníků. Neponeseme žádnou odpovědnost za jakékoli prohlášení radu nebo názor, nebo jiný obsah materiálů na veřejných fórech. Nesmíte na nás vztahovat jakékoli nároky a požadavky, jakéhokoli druhu nebo charakteru, známé nebo neznámé, vyplývající nebo související se sporem s jiným uživatelem stránky.

5. Stránky propojené rozhraním

Potvrzujete a souhlasíte s tím, že my neneseme žádnou odpovědnost za propojený obsah („Linked Content”) umístěný na nepřidružených webových stránkách („stránky propojené rozhraním“) na které se můžete připojit /link/ ze stránky, nebo je jinak zobrazit na stránce prostřednictvím aplikačního programu rozhraní nebo jinou metodou.

 

Neumisťujeme ani neukládáme propojený obsah /Linked Content/.  Zobrazení Linked Content nebo poskytování linků na stránky propojené rozhraním nepředstavují naši podporu, schvalování nebo naše přidružení k takovému Linked Content, stránek propojených rozhraním, nebo produktů, reklam nebo jiných materiálů umístěných na takových stránkách. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že my nejsme odpovědni, přímo nebo nepřímo, za jakékoli škody, ztráty nebo náklady způsobené nebo údajně způsobené v souvislosti s tím, že jste použili nebo že jste se spolehli na takový obsah, zboží nebo služby dostupné na takových stránkách propojených rozhraním, nebo na jakékoli akce nabízené na takových stránkách.

 

Vyhrazujeme si právo odstranit Linked Content z naší stránky nebo ze stránek propojených rozhraním, v rozsahu, v jakém máme tuto možnost, kdykoli a z jakéhokoli důvodu, mezi něž patří porušení těchto smluvních podmínek nebo příslušných podmínek používání stránek propojených rozhraním.

 

Pokud chcete užívat některé funkce stránky, můžete být požádáni, abyste si vytvořili účet s uživatelským jménem a heslem pro stránky propojené rozhraním.  Protože se v tomto případě jedná o nepřidružené stránky, neneseme žádnou odpovědnost za to, že tyto stránky mohou zjistit vaše uživatelské jméno, heslo nebo další informace. My vás také nikdy nepožádáme, abyste nám poskytli vaše heslo pro stránky propojené rozhraním.  Pokud nejste z jakéhokoli důvodu schopni zavést si pro tyto stránky propojené rozhraním svůj účet, nebudete moci plně využívat funkce, které stránka nabízí.

 

Kromě těchto smluvních podmínek podléhá Linked Content, který se zobrazuje na naší stránce - včetně práv, která se na něj vztahují - příslušným podmínkám použití, které jsou stanoveny webovou stránkou propojenou rozhraním.

6. Materiály, které poskytujete

Pokud to vysloveně nepožadujeme, nevyžadujeme ani si nepřejeme obdržet jakékoli důvěrné, tajné nebo chráněné informace, nebo jiné materiály, které byste nám poskytovali prostřednictvím stránky, jejích služeb, emailem nebo jiným způsobem. Jakékoli informace nebo materiál, které jste nám poskytli, aniž jsme je od vás výslovně vyžádali, budou považovány za informace nebo materiál, které nejsou důvěrné, tajné nebo chráněné. Souhlasíte s tím, že jakékoli informace nebo materiály, které umístíte na stránce, ať se jedná o nápady, kreativní koncepce nebo jiné materiály, v jakémkoli formátu (včetně ale nikoli výhradně textů, obrázků, ilustrací, audio záznamů a video záznamů) mohou být námi použity, reprodukovány a prozrazeny, bez jakýchkoli omezení a za jakýmkoli účelem, který považujeme za vhodný a bez jakékoli úhrady nebo potvrzení od vás jako zdroje. Vy se rovněž zaručujete, že se příslušní autoři neodvolatelně vzdali jakýchkoli majetkových práv k umísťovaným materiálům. MY NEPONESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO ŠKODU, KTEROU BYSTE UTRPĚLI V DŮSLEDKU TOHO, ŽE JSME TAKOVÉ MATERIÁLY POUŽILI NEBO PROZRADILI V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. Tento paragraf neovlivňuje žádná práva, která vám vyplývají ze zákonů na ochranu soukromí chránících vaše osobní údaje nebo podobných zákonů na ochranu soukromí, v takovém rozsahu, v jakém není možné se těchto práv vzdát nebo je vyloučit.

7. Účty a bezpečnost

Můžeme vám umožnit vytvořit si účet s uživatelským jménem a heslem, abyste měli přístup a mohli používat některé oblasti stránky, veřejných fór a služeb. Nesmíte si vytvořit účet v případě, že jste nedosáhl věku zletilosti umožňujícího kupovat alkohol v zemi vašeho pobytu a v zemi, ze které máte přístup ke stránce.  Jste povinen poskytnout nám přesné informace k účtu.  Jste odpovědný za zachovávání přísné důvěrnosti, pokud se týká vašeho hesla k účtu a jste odpovědný za všechny činnosti související s používáním účtu a hesla. Souhlasíte s tím, že (a) bez prodlení nás budete informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla nebo účtu, nebo jakéhokoli jiného porušení bezpečnosti, a (b) zajistíte ukončení vaší práce s účtem /exit/ na konci každého vstupu /session/. Je výhradně na vaší odpovědnosti, abyste si kontrolovali šíření a používání vašeho hesla, kontrolovali přístup k vašemu účtu a jeho používání a informovali nás, pokud si přejete svůj účet zrušit. Neponeseme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto ustanovení.

8. ŽÁDNÉ ZÁRUKY

STRÁNKA JE POSKYTOVÁNA „TAK JAK JE“ A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Z VAŠÍ STRANY JE NA VAŠE RIZIKO. MY A NAŠI VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, AGENTI A NABYVATELÉ NEPOSKYTUJEME, V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, ŽÁDNOU ZÁRUKU, VÝSLOVNOU NEBO IMPLICITNÍ, VČETNĚ ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, JAKÉKOLIV ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VÝKON, PRÁVNÍ TITUL A NEPORUŠOVÁNÍ ZÁKONA. NEPOSKYTUJEME ZÁRUKU, ŽE STRÁNKA BUDE NEZAVIROVANÁ, DOSTUPNÁ, PŘÍSTUPNÁ, NEPŘERUŠOVANÁ, NEBO ŽE JEJÍ OBSAH BUDE PŘESNÝ. I KDYŽ PODNIKÁME PŘIMĚŘENÉ KROKY K ZABEZPEČENÍ STRÁNKY, BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE INTERNET NENÍ ZCELA BEZPEČNÉ MEDIUM A ŽE MY NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO IMLICITNÍ, ŽE JAKÉKOLI INFORMACE NEBO MATERIÁLY, KTERÉ VLOŽÍTE NA STRÁNKU, NEBO JE Z NÍ POŠLETE, BUDOU ZABEZPEČENY PŘED NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM NEBO POUŽITÍM. POKUD JSTE S TOUTO STRÁNKOU NESPOKOJENI, PROSÍME,  PŘESTAŇTE JI POUŽÍVAT.

9. ZBOŽÍ A SLUŽBY TŘETÍ STRANY

NEZARUČUJEME SE ZA OSOBY, SPOLEČNOSTI A JINÉ ORGANIZACE, JEJICHŽ ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY MOHOU BÝT ZPŘÍSTUPNĚNY NEBO ZOBRAZENY NA TÉTO STRÁNCE NEBO JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM.

10. Vaše odpovědnost

Měli byste si vždy u nezávislých autorit prověřit jakékoli informace uvedené na stránce, než se na ně spolehnete nebo s nimi budete nakládat. Na vaší odpovědnosti je používat software kontrolující přítomnost virů pro stahování jakéhokoli materiálu ze stránky a zajistit si kompatibilitu takového softwaru s vaším zařízením.

V případech, že nám poskytujete informace týkající se třetích stran, zaručujete se, že jste od příslušné třetí strany obdrželi souhlas s takovým poskytováním a že tato třetí strana byla informována o našem prohlášení o ochraně osobních údajů a používání cookies a souhlasí s ním a s jakýmkoli použitím, které můžeme uskutečnit na základě takových informací.

11. ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, MY A NAŠI VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI A AGENTI NEODPOVÍDÁME ZA  JAKÉKOLI ZTRÁTY, NÁKLADY,  ŠKODY (PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ NEBO JINÉ), KTERÉ JSTE UTRPĚLI V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY NEBO JAKÉHOKOLI POČÍTAČOVÉHO VIRU PŘENESENÉHO ZE STRÁNKY NEBO JINÝCH STRÁNEK PŘÍSTUPNÝCH ZE STRÁNKY, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA TAKOVÁ ZTRÁTA, NÁKLADY NEBO ŠKODA BYLY ZPŮSOBENY NAŠÍ NEDBALOSTÍ NEBO JINAK A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSME BYLI VÝSLOVNĚ INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NAŠE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ZA VŠECHNY ŠKODY, NÁKLADY A ZTRÁTY A DŮVODY SOUDNÍCH SPORŮ V SOUČTU (AŤ ZE SMLOUVY, NA ZÁKLADĚ PŘESTUPKU, VČETNĚ - ALE NE POUZE VÝHRADNĚ - NEDBALOSTI, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK) VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY NEPŘEKROČÍ CELKEM $100,00 (US). [POUŽIJTE MÍSTNÍ MĚNU, NAPŘ. EURO]

12. Informace o uživateli

V průběhu vašeho používání stránky můžete být požádáni, abyste nám poskytli vaše osobní informace (tyto informace jsou dále označovány jako „informace o uživateli“). Naše politika sběru a získávání informací o uživateli je popsána v Prohlášení o ochraně sobních údajů a používání cookies. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste výhradně odpovědni za přesnost a obsah informací o uživateli.

13. Zbavení odpovědnosti

Tímto zbavujete odpovědnosti nás a naše vedoucí pracovníky, ředitele, agenty, zaměstnance a zástupce za jakékoli ztráty, škody nebo náklady vzniklé v důsledku vašeho používání stránky, jakýchkoli jejích služeb, nebo jakýchkoli informací, dostupných na této stránce nebo jejím prostřednictvím, včetně informací získaných na stránkách připojených přes rozhraní, vašeho poskytování nebo předávání informací na stránce nebo jejím prostřednictvím nebo na stránkách propojených přes rozhraní, nebo vašeho porušení těchto smluvních podmínek, podmínek používání stránek propojených přes rozhraní, nebo jakýchkoli jiných zákonů, předpisů a pravidel. Tímto rovněž zbavujete odpovědnosti nás, naše vedoucí pracovníky, ředitele, agenty zaměstnance a zástupce za jakékoli žaloby, že kterékoli informace nebo materiály, které jste poskytli nebo které poskytnete představují porušení kteréhokoli zákona nebo porušení práv třetí strany (včetně - ale nikoli výhradně - žalob za pomluvu, porušení soukromí, porušení mlčenlivosti, porušení autorského práva, porušení jakéhokoli jiného práva duševního vlastnictví). Vyhrazujeme si právo výhradně se hájit a kontrolovat takovou žalobu, vyplývající z výše uvedeného a jakýchkoli záležitostí spojených se zbavením odpovědnosti a vy tímto souhlasíte, že s námi při takové obhajobě budete plně spolupracovat

14. Omezení, pozastavení a ukončení

Můžeme omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup ke stránce a/nebo možnost využívat kterékoli služby na stránce, včetně interaktivních služeb, kdykoli budeme přesvědčeni, že jste porušili tyto smluvní podmínky. Jakékoli takové omezení, pozastavení nebo ukončení bude uskutečněno bez ohledu na jakákoli práva, která můžeme vůči vám mít na základě vašeho porušení těchto smluvních podmínek. Můžeme rovněž kdykoli odstranit stránku jako celek, nebo kterékoli její části nebo funkce. V souladu s těmito smluvními podmínkami máme možnost sledovat vaši IP adresu a pokud je to nezbytné, kontaktovat vašeho providera internetových služeb, pokud máme podezření na porušení těchto smluvních podmínek.

15. Celá smlouva

Tyto smluvní podmínky, včetně Prohlášení o ochraně osobních údajů tvoří celý závazek mezi vámi a námi co se týká předmětu těchto smluvních podmínek a nahrazuje všechny předcházející sliby, prohlášení, smlouvy, dohody a úmluvy, jakéhokoli druhu, které byly mezi námi uzavřeny. Pokud se jedná o software dostupný prostřednictvím stránky, může tento software podléhat licenční smlouvě, která je s ním distribuována, nebo je v něm zahrnuta a vy souhlasíte s tím, že dodržíte smluvní podmínky jakékoli takové licenční smlouvy. Pokud nedokážeme uplatňovat nebo vymáhat jakákoli práva nebo ustanovení těchto smluvních podmínek, nebude to znamenat, že se těchto práv nebo ustanovení vzdáváme.  Pokud soud kompetentní jurisdikce zjistí, že některé ustanovení těchto smluvních podmínek je nevymahatelné nebo neplatné, obě strany souhlasí s tím, aby soud umožnil naplnění záměrů stran, které byly tímto ustanovením vyjádřeny, a přitom ostatní ustanovení těchto smluvních podmínek zůstala platná.  My můžeme kdykoli, na základě našeho rozhodnutí, odstoupit, postoupit nebo jinak převést naše práva a povinnosti vyplývající z těchto smluvních podmínek na jakoukoli třetí stranu nebo strany.

16. Autorské právo a zástupce pro ochranu duševního vlastnictví /IP agent/ pro Spojené státy

My respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních a vyžadujeme, aby lidé používající stránku se chovali stejně.  Pokud jste přesvědčeni, že vaše dílo bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorského práva, zašlete následující informace na adresu zástupce pro ochranu autorských práv, uvedeného níže:

 

vaše adresa, telefonní číslo a emailová adresa;

 

popis díla chráněného autorským právem, o kterém se domníváte, že bylo porušeno;

 

popis domnělé porušující činnosti a kde je umístěn materiál podezíraný z porušení;

 

prohlášení, že vy máte v dobré víře přesvědčení, že ke zpochybňovanému použití nebylo poskytnuto oprávnění vámi, vlastníkem autorského práva, jeho zástupcem, nebo ze zákona;

 

elektronický nebo fyzický podpis osoby, oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv; a

 

vaše prohlášení, pod pokutou za křivou přísahu, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávnění jednat jménem vlastníka autorských práv.

 

Zástupce pro ochranu autorských práv:

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, Norwalk, CT 06851. K rukám: Evan Gourvitz, senior právní zástupce, Duševní vlastnictví, telefon č.: 01 203 2294264, fax č: 203-229-8925, Email: copyright@diageo.com.

 

My nemusíme být schopni odstranit Linked Content, který je umístěn na stranách propojených rozhraním. Můžete se stát, že budete potřebovat kontaktovat příslušnou stranu propojenou přes rozhraní, aby vaše dílo odstranili.

17. Exportní kontroly

V rozsahu, v jakém jsou software nebo technická data dostupná prostřednictvím stránky, se může takový software nebo technická data stát předmětem kontroly exportu, re-exportu, a/nebo importu ze strany Spojených států nebo jakékoli jiné jurisdikce a nesmějí být stahovány /download/ nebo jinak exportovány protože by došlo k porušení zákonů příslušné jurisdikce včetně, ale nikoli výhradně: (a) do jakékoli země (nebo občanovi, který je původem z ní nebo je v ní rezidentem), na kterou USA uvalily embargo, nebo na kterou je uvaleno obdobné omezení exportu; (b) každého, kdo je uveden na zvláštním seznamu vypracovaném Ministerstvem financí zvláště určeném pro určité národy, se kterými občané USA nesmějí obchodovat, nebo (c) pokud by to znamenalo porušení seznamu osob, se kterými je zakázáno obchodovat, vypracovaného Ministerstvem obchodu USA.

18. Zákony a jurisdikce

Tyto smluvní podmínky včetně Prohlášení o ochraně osobních údajů a jakékoli další záležitosti týkající se stránky, budou podléhat zákonům České republiky bez ohledu na ustanovení o rozhodném právu dle mezinárodního práva soukromého. Jakékoli soudní řízení vzniklé na základě těchto smluvních podmínek nebo v souvislosti s nimi, které je vedeno proti nám nebo kterékoli odškodňované straně, bude vedeno podle obecně závazných právních předpisů České republiky.

 

 

 

 

SOUHRN AKTUALIZACÍ [Poznámka: Sem musí být uvedeny změny těchto smluvních podmínek uskutečněné od předcházející verze na konkrétní stránce ...]

 

Popis významných revizí od předcházející verze:

 

31.8.2015

 

© 2015 Diageo Plc, Lakeside Drive, Park Royal, London NW10 7HQ, United Kingdom (registered in England and Wales with registered number 23307) Všechna práva vyhrazena. 

Verze 9.0 ze dne 31.8.2015