Общи условия на играта Black Label Програма

ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ УРЕЖДАТ РЕДА, УСЛОВИЯТА И НАЧИНА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА "BLACK LABEL ПРОГРАМА", КОЯТО Е ОРГАНИЗИРАНА ОТ "АВЕНДИ" ООД, ЕИК 130591250 ("ОРГАНИЗАТОР"). ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ СА ПУБЛИКУВАНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА JOHNNIE WALKER БЪЛГАРИЯ: WWW.JOHNNIEWALKER.COM/BG-BG/PRAVILA.

І. ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. НАГРАДИ, ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

1. ИГРАТА "BLACK LABEL ПРОГРАМА", СЕ ПРОВЕЖДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (НАРИЧАНИ ЗАЕДНО "ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ", А ПО ОТДЕЛНО – "ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ"), В ПЕРИОДА ПО Т. 3 ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ.

2. В ИГРАТА МОГАТ ДА УЧАСТВАТ САМО ДЕЕСПОСОБНИ ЛИЦА, НАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ, КОИТО СА ЗАКУПИЛИ 1 БР. АРТИКУЛ С МАРКА "JOHNNIE WALKER BLACK LABEL", РАЗФАСОВКА 0.7Л, 1Л ИЛИ С МАРКА "JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK", РАЗФАСОВКА 0.7Л И СА ПОЛУЧИЛИ СКРЕЧ КАРТА НА КАСОВАТА ЗОНА НА СЪОТВЕТНИЯ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ.
УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА.

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЯ В БРОЯ УЧАСТИЯ. ВСЯКО ДЕЕСПОСОБНО ЛИЦЕ, НАВЪРШИЛО 18 ГОДИНИ МОЖЕ ДА УЧАСТВА С ПОКУПКА НА АРТИКУЛ С МАРКА "JOHNNIE WALKER BLACK LABEL", РАЗФАСОВКА 0.7Л, 1Л ИЛИ С МАРКА "JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK", РАЗФАСОВКА 0.7Л С ЕДНА ПОКУПКА НА АРТИКУЛ С МАРКА "JOHNNIE WALKER BLACK LABEL", РАЗФАСОВКА 0.7Л, 1Л ИЛИ С МАРКА "JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK", РАЗФАСОВКА 0.7Л. НЕ МОЖЕ ДА СЕ УЧАСТВА ДВА ПЪТИ.

3. ПЕРИОДЪТ НА ИГРАТА Е ОТ 20.02.2016 Г. – 30.03.2016 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЛИ ДОИЗЧЕРПВАНЕ НА НАЛИЧНИТЕ СКРЕЧ-КАРТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА ИЛИ НА НАГРАДНИЯ ФОНД ("ПЕРИОД НА ИГРАТА").

4. НАГРАДНИЯТ ФОНД ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА ИГРАТА ВКЛЮЧВА 2000 БРОЯ ФЛАШ ПАМЕТ (1GB) С БРАНДИНГ НА МАРКАТА "JOHNNIE WALKER", СЪДЪРЖАЩИ ЗАПИС НА ФИЛМА "ОБЛОГ МЕЖДУ ДЖЕНТЪЛМЕНИ II".
НЕ СЕ ДОПУСКА РАЗМЯНА НА НАГРАДИ СРЕЩУ ПАРИ ИЛИ ДРУГИ ИЗГОДИ.

5. ЗА ДА УЧАСТВАТ В ИГРАТА УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ЗАКУПЯТ 1 БР. АРТИКУЛ С МАРКА "JOHNNIE WALKER BLACK LABEL", РАЗФАСОВКА 0.7Л, 1Л ИЛИ С МАРКА "JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK", РАЗФАСОВКА 0.7Л СЛЕД ЗАПЛАЩАНЕ НА АРТИКУЛА ПО ПРЕДХОДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ НА КАСАТА НА СЪОТВЕТНИЯ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ И ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАСОВИЯ БОН ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ВСЕКИ УЧАСТНИК ВЕДНАГА ПОЛУЧАВА 1 БРОЙ СКРЕЧ-КАРТА. ПОЛУЧЕНАТА СКРЕЧ-КАРТА СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗТРИТА ОТ УЧАСТНИКА НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД ЗАПЛАЩАНЕТО НА ЗАКУПЕНИЯ АРТИКУЛ С МАРКА "JOHNNIE WALKER BLACK LABEL" ИЛИ С МАРКА "JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK" В ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ НА УКАЗАНО ВЪРХУ СКРЕЧ-КАРТАТА МЯСТО. В СЛУЧАЙ, ЧЕ СЛЕД ИЗТРИВАНЕ НА ПОСОЧЕНОТО МЯСТО ВЪРХУ СКРЕЧ-КАРТАТА Е ИЗПИСАНО "ОПИТАЙ ПАК!", СКРЕЧ-КАРТАТА Е НЕПЕЧЕЛИВША И УЧАСТНИКЪТ НЕ ПЕЧЕЛИ НАГРАДА. В СЛУЧАЙ, ЧЕ СЛЕД ИЗТРИВАНЕ НА ПОСОЧЕНОТО МЯСТО ВЪРХУ СКРЕЧ-КАРТАТА Е ИЗПИСАНО "ПЕЧЕЛИШ НАГРАДА!", СКРЕЧ-КАРТАТА Е ПЕЧЕЛИВША И УЧАСТНИКЪТ ПОЛУЧАВА НАГРАДА 1 БР. ФЛАШ ПАМЕТ (1GB) С БРАНДИНГ НА МАРКАТА "JOHNNIE WALKER", СЪДЪРЖАЩА ЗАПИС НА ФИЛМА "ОБЛОГ МЕЖДУ ДЖЕНТЪЛМЕНИ II". НАГРАДАТА СЕ ПОЛУЧАВА НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД ИЗТРИВАНЕТО НА ПЕЧЕЛИВШАТА СКРЕЧ-КАРТА, ОТ КАСОВАТА ЗОНА НА СЪОТВЕТНИЯ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, ОТ КОЙТО Е ЗАКУПЕН АРТИКУЛЪТ С МАРКА "JOHNNIE WALKER BLACK LABEL" ИЛИ С МАРКА "JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK", СРЕЩУ ПЕЧЕЛИВША СКРЕЧ-КАРТА.

ІІ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

6. ЧРЕЗ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПИСАНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В Т. 5, ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, УЧАСТНИКЪТ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, СЪГЛАСЕН Е С КЛАУЗИТЕ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА БЕЗУСЛОВНО ДА ГИ СПАЗВА.

ІІІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

7. С ОГЛЕД ПЕРИОДИЧНО ДОПЪЛВАНЕ И МОДИФИКАЦИИ НА ИГРАТА И НЕЙНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ, ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЯНИ ЕДНОСТРАННО ОТ ОРГАНИЗАТОРА.

8. ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА НА ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ СЕ ПУБЛИКУВАТ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА JOHNNIE WALKER БЪЛГАРИЯ: WWW.JOHNNIEWALKER.COM/BG-BG/PRAVILA,  И ВЛИЗАТ В СИЛА ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ДЕНЯ НА ПУБЛИКУВАНЕТО.

ІV. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУЛНА СОБСТВЕНОСТ

9. ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ЧРЕЗ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПИСАНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В Т. 5 ЗА УЧАСТИЕ ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТ, ЧЕ ТЕХНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ТЕХЕН ОБРАЗ, ГЛАС, ИМЕНА И ИЗЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ, МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО ОТ ОРГАНИЗАТОРА ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАСТОЯЩАТА ИГРА, В ТОВА ЧИСЛО ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ В ИНТЕРНЕТ И FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА JOHNNIE WALKER ИМЕНАТА И СНИМКИ/ОБРАЗ И ИЗЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДА СЕ ПОЛЗВАТ ПРИ РЕКЛАМИРАНЕ НА ИГРАТА И ПЕЧЕЛИВШИТЕ Й, ПРОДУКТИ И УСЛУГИ НА ОРГАНИЗАТОРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ РЕКЛАМИ В ПЕЧАТНИ И ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБРАЗИ НА УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА В ТАКИВА РЕКЛАМИ.

10.СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИГРАТА Е ДОСТЪПНО ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ВСЕКИ ПОСЕТИТЕЛ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА И FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА JOHNNIE WALKER БЪЛГАРИЯ, НО В ИГРАТА МОГАТ ДА УЧАСТВАТ САМО ТЕЗИ УЧАСТНИЦИ, КОИТО СА ИЗПЪЛНИЛИ ИЗИСКВАНИЯТА НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ.

V. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

11. С ПРИЕМАНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ УЧАСТНИКЪТ ДЕКЛАРИРА,ЧЕ УЧАСТИЕТО МУ В ИГРАТА E ИЗЦЯЛО НА НЕГОВ РИСК И ОТГОВОРНОСТ. ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ ОТГОВОРЯ ЗА ЕВЕНТУАЛНО ПРИЧИНЕНИ НА УЧАСТНИКА ПРИ УЧАСТИЕ В ИГРАТА ВРЕДИ, ОСВЕН АКО СА ПРИЧИНЕНИ УМИШЛЕНО.

12. ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА ПРИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА СКРЕЧ-КАРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА И ПРИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА НАГРАДИТЕ В СЪОТВЕТНИЯ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, КАКТО И ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЗВЪН НЕГОВИЯ КОНТРОЛ - СЛУЧАИ НА НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, СЛУЧАЙНИ СЪБИТИЯ, И ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЗВЪН КОНТРОЛА НА ОРГАНИЗАТОРА.

13. УЧАСТНИКЪТ ДЕКЛАРИРА,ЧЕ НЯМА ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ОТ ОРГАНИЗАТОРА, ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРЕТЪРПЕНИ ВРЕДИ ИЛИ НЕУДОБСТВА, ВСЛЕДСТВИЕ НАСТЪПВАНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ В Т.11 И Т.12 ПО-ГОРЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 

14. ОРГАНИЗАТОРЪТ ИМА ПРАВО ДА ПРОМЕНЯ ПРАВИЛАТА НА ПРОМОЦИЯТА, КАКТО И ДА ПРЕКРАТИ ИГРАТА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, ОБЯВЯВАЙКИ ТОВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, В СЛУЧАЙ ЧЕ НАСТЪПЯТ МАТЕРИАЛНИ ЗЛОУПОТРЕБИ, НАРУШАВАНЕ НА ПРАВИЛАТА И ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. В ТЕЗИ СЛУЧАИ НА УЧАСТНИЦИТЕ НЕ СЕ ДЪЛЖИ КОМПЕНСАЦИЯ И НЕ СЕ ДОПУСКА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ.

VІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

15. УЧАСТНИКЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА ОБЕЗЩЕТИ ОРГАНИЗАТОРА И ВСИЧКИ ТРЕТИ ЛИЦА ЗА ВСИЧКИ ПРЕТЪРПЕНИ ВРЕДИ И ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАПЛАТЕНИ ГЛОБИ, ЗА ВСЯКАКВИ РАЗХОДИ И ПЛАТЕНИ АДВОКАТСКИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ,НАСТЪПИЛИ В СЛЕДСТВИЕ НА ПРЕДЯВЕНИ ИСКОВЕ ОТ И/ИЛИ ПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕТО МУ В ИГРАТА В НАРУШЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ.

VІІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

16. С ИЗРАЗЯВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ СЕ СЧИТА, ЧЕ УЧАСТНИКЪТ Е ИЗРАЗИЛ СЪГЛАСИЕ, ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ НЕГО ДАННИ, ДА БЪДАТ СЪХРАНЯВАНИ И ОБРАБОТВАНИ ОТ ОРГАНИЗАТОРА.

17. ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО НА ДОСТЪП И ПОПРАВКА НА СВОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

18. ОРГАНИЗАТОРЪТ ПОЛАГА ДЪЛЖИМАТА ГРИЖА, СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

19. ОРГАНИЗАТОРЪТ ОТГОВАРЯ ЗА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ, СТАНАЛА ИМ ИЗВЕСТНА ПО ПОВОД НА ИГРАТА, ПРЕДМЕТ НА ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ,ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ НА НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ ИЛИ ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА.

20. ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРЕДХОДНАТА ТОЧКА МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА ОТ ОРГАНИЗАТОРА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА НОВИ УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (БЕЗПЛАТНИ ИЛИ ПЛАТЕНИ), ЗА ПРОМОЦИИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЖРЕБИИ, ЗАПИТВАНИЯ, ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ, ОСВЕН В СЛУЧАЙНА ИЗРИЧНО НЕСЪГЛАСИЕ ЗА ТОВА НА УЧАСТНИКА,ИЗРАЗЕНО ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА.

21. ОРГАНИЗАТОРЪТ ИМА ПРАВО ДА ПОЛЗВА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ, ЗА ДА ПРЕДЛАГА СВОИ СОБСТВЕНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ДРУГИ ЛИЦА СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ, ДА ПРАВИ ЗАПИТВАНИЯ ПО НАЙ-РАЗЛИЧНИ ВЪПРОСИ, ДА ПРОВЕЖДА АНКЕТИ И ДРУГИ.
22. ОПИСАНИТЕ ПО-ГОРЕ ЦЕЛИ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ИНФОРМАЦИЯТА НЕ СА ИЗЧЕРПАТЕЛНО ИЗБРОЕНИ И НЕ ПОРАЖДАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАТОРА.
23. ОРГАНИЗАТОРЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА НЕ СЛЕДИ, РЕДАКТИРА ИЛИ РАЗКРИВА НИКАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА ИЛИ ЗА УЧАСТИЕТО МУ В ИГРАТА И ДА НЕ ПРЕДОСТАВЯ СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА - ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ДРУГИ,ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ КОГАТО:

• Е ПОЛУЧИЛ ИЗРИЧНОТО СЪГЛАСИЕ НА УЧАСТНИКА ПРИ УЧАСТИЕТО МУ В ИГРАТА ИЛИ В ПО-КЪСЕН МОМЕНТ;
• ИНФОРМАЦИЯТА Е ИЗИСКАНА ОТ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ИЛИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, КОИТО СПОРЕД ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СА УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА ИЗИСКВАТ И СЪБИРАТ ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ;
• ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАТОРА ЗА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА;
• ДРУГИ, ПОСОЧЕНИ В ЗАКОНА СЛУЧАИ.

ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗКРИВАНА И ПРЕДОСТАВЯНА НА ТРЕТИ ЛИЦА, ЕДИНСТВЕНО ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ЦЕЛИ ИЛИ ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ЦЕЛИ.

24. ОРГАНИЗАТОРЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ПРЕДОСТАВЯ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ НА УЧАСТНИКА ВЪЗМОЖНОСТ ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ДА ЗАБРАНИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОБРАБОТЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, С ЦЕЛ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА ИЛИ ЗА ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ.

ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

25. ПРЕДВИДЕНИТЕ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПИСМЕНИ ИЗЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ СЕ СЧИТАТ ЗА ВАЛИДНО ИЗВЪРШЕНИ, АКО СА НАПРАВЕНИ ПОД ФОРМАТА НА ТЕЛЕГРАМА С ОБРАТЕН ТЕКСТ, ПИСМО С ОБРАТНА РАЗПИСКА, ФАКС И ЛИЧНОНО СЪОБЩЕНИЕ, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, НАТИСКАНЕ НА ВИРТУАЛЕН БУТОН В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОРГАНИЗАТОРА И ДРУГИ ПОДОБНИ, ДОКОЛКОТО ИЗЯВЛЕНИЕТО Е ЗАПИСАНО ТЕХНИЧЕСКИ, ПО НАЧИН, КОЙТО ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА БЪДЕ ВЪЗПРОИЗВЕДЕНО.

26. В СЛУЧАЙ, ЧЕ УЧАСТНИКЪТ Е ПОСОЧИЛ НЕВАЛИДНА ЕЛЕКТРОННА ПОЩЕНСКА КУТИЯ, ТО ИЗЯВЛЕНИЕТО ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА ПОЛУЧЕНО САМО С ИЗПРАЩАНЕТО МУ ОТ ОРГАНИЗАТОРА, ДОРИ АКО НЕ Е БИЛО ПОЛУЧЕНО.

27. СТРАНИТЕ ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ АКО НЯКОЯ ОТ КЛАУЗИТЕ ПО НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ СЕ ОКАЖЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛНА, ТОВА НЯМА ДА ДОВЕДЕ ДО НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, НА ДРУГИ КЛАУЗИ ИЛИ НЕГОВИ ЧАСТИ. НЕДЕЙСТВИТЕЛНАТА КЛАУЗА ЩЕ БЪДЕ ЗАМЕСТЕНА ОТ ПОВЕЛИТЕЛНИТЕ НОРМИ НА ЗАКОНА ИЛИ УСТАНОВЕНАТА ПРАКТИКА.

28. ЗА ВСИЧКИ НЕУРЕДЕНИ ОТ НАСТОЯЩИЯ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВЪПРОСИ СЕ ПРИЛАГАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

29. ВСИЧКИ РАЗХОДИ СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО НА УЧАСТНИКА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, ОСВЕН РАЗХОДИТЕ, КОИТО СЪГЛАСНО ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ СЕ ПОЕМАТ ОТ ОРГАНИЗАТОРА, СА ЗА СМЕТКА НА УЧАСТНИКА.

30. ВСИЧКИ СПОРОВЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ СЕ РЕШАВАТ В ДУХ НА РАЗБИРАТЕЛСТВО И ДОБРА ВОЛЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИ СЛЕДВАНЕ НА ПОСОЧЕНАТА ПО-ГОРЕ ПРОЦЕДУРА. В СЛУЧАЙ, ЧЕ СЪГЛАСИЕ НЕ БЪДЕ ПОСТИГНАТО, СПОРЪТ СЕ ОТНАСЯ ЗА РЕШАВАНЕ ПРЕД КОМПЕТЕНТНИЯ БЪЛГАРСКИ СЪД СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГРАД СОФИЯ.

01.02.2016