ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

"Изживей приключението с Johnnie Walker”

 1. Организатор на играта и официални правила

Промоционалната игра "Изживей приключението с Johnnie Walker”, за кратко по-долу наречена Играта, се организира от Авенди ООД, ЕИК 130591250, с адрес в гр. София, бул. Искърско шосе №7, ТЦ Европа, сграда 2, ет.2, за кратко по-долу наречено Организатор на играта или Организатор. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на играта, наречени за кратко Официални правила на играта. Официалните правила на играта ще бъдат достъпни в интернет на адрес: www.johnniewalker.bg/promo и на Facebook страницата на Johnnie Walker България (www.facebook.com/JohnnieWalkerBulgaria).

Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила.

 1. Продължителност на Играта

Играта стартира на 10 май 2021г. и ще продължи до 13 юни 2021г., като регистрацията ще бъде активна на сайта от 26 май 2021г.

Срокът на играта може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, публикувано на страницата на играта в интернет www.johnniewalker.bg/promo, както и на страницата на Johnnie Walker във Facebook (www.facebook.com/JohnnieWalkerBulgaria).

 1. Описание на наградите

Наградите, определени за тази игра, са:

 • 5 (пет) електрически скутера XIAOMI Mi Electric Scooter Pro 2 Black;
 • 20 (двадесет) смарт часовника XIAOMI Mi Watch Lite Black;
 • 50 (петдесет) раници Xiaomi City Backpack 2 (Blue);
 • 200 (двеста) броя бутилки Johnnie Walker Black Label Pocket, 200ml.
 1. Механизъм на играта

Участието в играта е обвързано с покупка.

Организаторът стартира играта с промо страница в интернет www.johnniewalker.bg/promo, публикуване на Общите условия във Facebook (www.facebook.com/JohnnieWalkerBulgaria), както и разпространява рекламни материали в част от търговските обекти.

Всеки участник е необходимо да закупи уиски Johnnie Walker на минимална стойност от 15 лв. с включен ДДС и да се регистрира за участие на страницата на играта като въведе номера на касовия бон/фактура за закупеното уиски Johnnie Walker на минимална стойност 15 лв. с включен ДДС, както и лични данни, изискани при процеса на регистрацията във връзка с теглене на жребия и получаване на наградите от спечелилите участници. С участието си в играта, потребителите потвърждават, че са съгласни с официалните правила на играта.

Регистриралите се участници получават известие за успешна регистрация.

Участниците са длъжни да пазят своята касова бележка/фактура, за да получат своята награда, ако спечелят. В противен случай Организаторът има право да откаже да предостави наградата.

 1. Теглене на наградния фонд:

Наградите ще бъдат изтеглени на лотариен принцип до 10 дни след края на Играта.

 1. Процедура по получаване на наградите

Печелившите участници ще бъдат обявени на страницата на играта в интернет www.johnniewalker.bg/promo като Организаторът ще се свърже с тях в 10-дневен срок на телефонния номер, предоставен при регистрацията с молба за предоставяне на точен адрес, на който да получат наградата си.  

Един участник може да спечели само една награда независимо от броя на подадените регистрации.

Организаторът се ангажира в 7 дневен срок след получаване на точен адрес от спечелилия участник да изпрати наградата. В случай, че Организаторът не може да се свърже с печеливш участник в срок до 10 дни след изтеглена регистрация като печеливша, Организаторът има право да изтегли друг печеливш участник на негово място.

 1. Право на участие

Играта е валидна за всички дееспособни физически лица, навършили 18 годишна възраст към момента на участие, живеещи на територията на Република България. Всеки участник може да се регистрира с повече от една касова бележка за уиски Johnnie Walker, при условие, че всяка от тях (бележка) доказва покупка на уиски Johnnie Walker в размер на минимум 15 лева, с включен ДДС.

Една касова бележка дава право само на една регистрация, независимо от стойността на касовата бележка.

В играта нямат право да участват служителите на Организатора, агенциите, които подпомагат Организатора в играта АУТКАСТ ООД, А Тийм ООД, Кей Уей ООД, както и членове на техните семейства.

 1. Отсъствие на парични алтернативи

Не се допуска размяна на награда срещу паричната ѝ равностойност.

 1. Прекратяване на играта

Организаторът има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, по негова преценка или в случай на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът има неотменимо право да продължи срока на играта, след публикуване на съобщение за това на профила на Johnnie Walker България във Facebook.

 1. Ограничаване на отговорността

С приемане на настоящите Официални правила Участникът декларира, че участието му в играта e изцяло на негов риск и отговорност.

Организаторът не носи отговорност за невъзможността на осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет, в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора,  злополука по време на пътуване и/или престоя, загуба на багаж, лични вещи или други, в т.ч. не предоставят медицински застраховки за времето на пътуването.

Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Facebook страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

Организаторът не гарантира, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън техните възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхраняваната информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

 1. Временни санкции

Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на Участника, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Официални правила, правилата за ползване на интернет страницата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез, спиране на достъпа на Участника до интернет страницата на играта, както и до премахване на публикуван от последния текст или снимка.

В горните случаи Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на Участника или трети лица, настъпили в следствие спирането, ограничаването на участието, премахването или за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на играта или мобилните приложения.

Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би могло да представлява престъпление, Организаторът сезира компетентните държавни органи, като им предоставят цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

 1. Обезщетения

Участникът е длъжен да обезщети Организатора и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително заплатени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в играта в нарушение на действащото законодателство, авторски права, настоящите Официални правила и Правилата за работа на интернет страницата.

 1. Защита на личните данни

Печелившите се теглят на томболен принцип.

Всеки един спечелил е необходимо да предостави име и фамилия, имейл адрес и телефонен номер за връзка, като данните ще се използват и трансферират единствено и само за връзка с участника и за оформяне на документи за получаване на наградата.

Всеки участник има право да откаже да предостави данните си, в този случай губи правото си да получи наградата.

Данните на спечелилите участници ще се пазят за целите на счетоводно и данъчно отчитане за срок от 5 години съгласно изискванията на действащото законодателство.

Организаторът полага дължимата грижа събирането, трансферирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на закона за защита на личните данни.

Всеки участник има следните права във връзка с личните данни:

Право на достъп до предоставените лични данни, право на коригиране или изтриване, ограничаване на обработването, право да се направи възражение срещу трансферирането и обработването или да се поиска преносимост на личните данни (в рамките на предвиденото в регламент ес №2016/679 и закона за защита на личните данни).

Всеки участник има право да оттегли своето съгласие за трансферирането и обработването на данните си, като в този случай оттеглянето не влияе на законността на трансферирането и обработването до момента на оттеглянето на съгласието. Ако съгласието бъде оттеглено преди получаването на награда – участието ще бъде прекратено, съответно правото върху наградата се губи. В случай че съгласието бъде оттеглено след получаването на наградата – данните ще бъдат обработвани само и единствено за целите на счетоводното и данъчно отчитане на наградите.

Всеки участник има право, ако счете, че правата му във връзка с трансферирането и обработването на лични данни са нарушени, да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), София 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров” № 2, kzld@cpdp.bg; 02/91-53-555.

 1. Други условия

Предвидените в настоящите Официални правила писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, факс и лично съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организатора и други подобни, доколкото изявлението е записано технически, по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

В случай че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организатора, дори ако не е било получено.

Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Официални правила се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Официалните правила, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

За всички неуредени от настоящия Официални правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Всички разходи свързани с участието на Участника за участие в играта, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Официални правила се поемат от Организатора, са за сметка на Участника.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по- горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

 

Участниците са информирани, че всяка награда на стойност по-голяма от 100 лева е облагаема съгласно действащото законодателство и Организаторите ще извършват съответните действия, предвидени в действащото законодателство в тази връзка, в т.ч. удържане и заплащане на дължими данъци.

 1. Официални правила

Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на интернет страницата: www.johnniewalker.bg/promo и www.facebook.com/JohnnieWalkerBulgaria за периода на валидност на играта. Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и да ги спазват.

Настоящите правила влизат в сила от 10.05.2021 г.