Notification: Please enable JavaScript and reload this page. Johnnie Walker requires all users to enter their date of birth and country for verification of legal drinking age.
Terms & Conditions

TERMS & CONDITIONS VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Ingangsdatum: 31 augustus 2012

Om gebruik te kunnen maken van de door Diageo Brands BV beheerde website met het adres www.johnniewalker.com (de “Website”) moet je de Terms & Conditions of Use op deze Website inclusief onze Privacy- en Cookie-verklaring (gezamenlijk de "Terms & Conditions" genoemd) accepteren. Wij behouden ons het recht voor om deze Terms & Conditions naar eigen goeddunken en zonder aankondiging van tijd tot tijd te wijzigen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden, die van kracht worden op het moment van publicatie. (Zie het kader hieronder voor een overzicht van de wijzigingen). Indien je deze Website blijft gebruiken, word je geacht in te stemmen met deze Terms & Conditions. Wij behouden ons het recht voor delen, functies of inhoud van de Website op iedere moment te wijzigen, aan te passen, op te schorten of te onderbreken. Ook kunnen wij zonder kennisgeving of aansprakelijkheid bepaalde functies beperken of je de toegang tot delen van of de hele Website weigeren. De Website wordt beheerd door een lid van de Diageo-groep, onderdeel van de uiteindelijke holding Diageo plc (geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 23307 met als statutaire zetel 8 Henrietta Place, London W1G 0NB, Verenigd Koninkrijk).

Je mag alleen van de Website gebruik maken indien je de wettelijke minimumleeftijd hebt bereikt voor het kopen van alcohol in het land waarin je verblijft en in het land van waaruit je de Site bezoekt. Als je niet tot deze categorie behoort ben je mogelijk in overtreding van de wet of van regelgeving zoals die geldt in het land waarin je verblijft of in het land van waaruit je de Website bezoekt en dien je de Website onmiddellijk te verlaten.

Je kunt de toegang tot deze Website indien nodig beperken door het gebruik van filtersoftware of door je computerinstellingen (bijv. je browser of besturingssysteem) aan te passen.

VERLAAT DE WEBSITE NU ALS JE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT.

Elke verwijzing naar 'onze', 'ons', 'wij' of 'bedrijf' in deze Terms & Conditions wordt beschouwd te verwijzen naar Diageo plc, haar dochterondernemingen, aangesloten organisaties en partners.

 1. 1. Rechten

  Alle rechten op het gehele materiaal en de volledige inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, webpagina's, geluid, software (inclusief code, interface en structuur) en film, en look-and-feel, ontwerp en samenstelling daarvan) van deze Website zijn eigendom van ons of door ons in licentie gegeven. Je stemt ermee in dat je dit materiaal en/of inhoud alleen mag gebruiken zoals beschreven in deze Terms & Conditions en voor zover deze Terms & Conditions dat toestaan.

 2. 2. Intellectuele eigendom

  Tenzij anders aangegeven zijn wij de eigenaar en/of geautoriseerde gebruikers van alle handelsmerken, dienstmerken, ontwerpmerken, merkimago, patenten, auteursrechten, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten (gezamenlijk de "Intellectuele eigendom") die op de Website vermeld staan of die onderdeel uitmaken van de Website. Behalve zoals vastgelegd in deze algemene voorwaarden geeft het gebruik van de Website je in het geheel geen recht op, aanspraken op, belang in of licentie voor welke intellectuele eigendom op de Website dan ook. Behalve zoals vastgelegd in deze algemene voorwaarden is elk gebruik of reproductie van de intellectuele eigendom verboden.

 3. 3. Gebruiksbeperkingen

  Tenzij uitdrukkelijk toegestaan van rechtswege, door ons of schriftelijk door de desbetreffende licentiegever, mag je delen van of alle materialen of content die op de Website beschikbaar zijn, niet reproduceren, overdragen, in licentie geven, verkopen, publiekelijk vertonen, distribueren, aanpassen, vertalen, wijzigen, bundelen, samenvoegen, delen of anderszins voor derden beschikbaar maken. Noch mag je er afgeleide producten mee maken of de materialen of content gebruiken voor commerciële doeleinden.

 4. 4. Gebruiksvoorwaarden en redelijk gebruiksbeleid met betrekking tot openbare fora.

  De Site kan interactieve diensten bevatten, inclusief maar niet beperkt tot discussiegroepen, nieuwsgroepen, elektronische prikborden, chat rooms, blogs en andere sociale netwerkfuncties zoals het weergeven van gelinkte content vanaf Gelinkte Sites (zoals beschreven in artikel 5 hieronder) (gezamenlijk aangeduid met "Publieke fora") waarop je informatie kunt posten, verzenden of voordragen, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, illustraties, geluids- en video-opnames ("Berichten"). Wij mogen geen (actief) toezicht houden op de berichten op openbare fora. Ook mogen we berichten op openbare fora niet redactioneel controleren. Je kunt op openbare fora materiaal aantreffen dat onjuist, frauduleus of misleidend is, of dat naar jouw mening aanstootgevend of verwerpelijk is. Het gebruik van openbare fora is voor je eigen risico.

  Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, openbare fora te bewaken en om berichten die naar onze mening deze regels overtreden, te verwijderen of te wijzigen.. Wij kunnen je gebruik van deze diensten of de Website beperken, opschorten of beëindigen als wij van mening zijn dat er sprake was van een dergelijke overtreding.

  Hieronder volgen voorbeelden van misbruik van de Website:

  • de Website gebruiken voor een ongepast, onwettig of immoreel doel,
  • door middel van de Website overlast veroorzaken of de werking van de Website door je gebruik ervan in gevaar brengen of schaden;
  • de Website gebruiken voor het vervaardigen, hosten of verzenden (al dan niet via een forum of anderszins) van lasterlijk, aanstootgevend of obsceen materiaal of het zich inlaten met activiteiten die aanstootgevend zouden kunnen zijn voor anderen op grond van ras, religie, geloofsovertuiging of geslacht;
  • de Website gebruiken om minderjarigen schade toe te brengen, of een poging daartoe te doen, op welke wijze dan ook;
  • de Website gebruiken voor het vervaardigen, hosten of verzenden van materiaal waarin gedreigd wordt met lichamelijk letsel of vernieling van eigendom of dat dergelijk gedrag aanmoedigt of dat een strafrechtelijke overtreding veroorzaakt of dat aanleiding geeft tot wettelijke aansprakelijkheid;
  • de Website gebruiken voor het vervaardigen, hosten of verzenden van materiaal dat schending betekent van auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim, privacy, publicatierechten of andere intellectuele eigendom of eigendomsrechten van welke andere partij dan ook;
  • de Website gebruiken voor het vervaardigen, hosten of verzenden van ongevraagd reclamemateriaal aan andere gebruikers;
  • de Website gebruiken voor het vervaardigen, hosten of verzenden van materiaal waarmee een ander voortdurend lastiggevallen wordt;
  • de Website gebruiken voor het doen van valse, misleidende, bedrieglijke of frauduleuze aanbiedingen om producten, zaken of diensten te verkopen of te kopen of voor het versturen van kettingbrieven of piramidespelen en dergelijke;
  • het toevoegen, verwijderen, of wijzigen van informatie van netwerkheaders of auteursrechtenbeheer, inclusief auteursnamen, publicatiedata of namen van clearance agents in een poging te bedriegen of te misleiden;
  • de Website gebruiken voor het verkrijgen van toegang, of een poging daartoe te doen, tot de accounts van andere gebruikers of voor het binnendringen, of een poging daartoe te doen, van beveiligingsmaatregelen, computerprogrammatuur, apparatuur, elektronische communicatiesystemen of telecommunicatiesystemen van ons of van een derde partij;
  • de Website gebruiken voor het verzamelen, of een poging daartoe te doen, van persoonsgegevens van derde partijen zonder hun medeweten of toestemming of voor het zich bezighouden met "screen scraping", "database scraping" of enige andere activiteit met het doel gebruikerslijsten of overige gegevens te verkrijgen;
  • de Website gebruiken voor activiteiten die van nadelige invloed zijn op het vermogen van andere personen of systemen om gebruik te maken van de diensten of het internet in het algemeen, inclusief en zonder beperking flooding en hacking;
  • het doorverkopen, aanwenden voor andere doeleinden of opnieuw distribueren van intellectuele eigendommen die door ons of onze leveranciers of onze licentiehouders worden aangeboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; of je uitgeven voor een andere persoon of entiteit of het gebruik van een valse naam die je niet mag gebruiken;
  • het aanmoedigen, vergoelijken, of verheerlijken van drinken van alcohol zonder de wettelijke leeftijd voor alcoholconsumptie te hebben bereikt, van drinken en rijden, of van alcoholmisbruik;
  • persoonlijke informatie openbaar maken over uzelf of anderen (bijv. telefoonnummers, geografisch adres, of andere informatie waaruit iemands identiteit of contactinformatie kunnen worden afgeleid); en
  • overtreding van de gebruiksvoorwaarden van een Gelinkte Site.

  Deze lijst dient alleen voor het geven van voorbeelden en is niet bedoeld als een volledige opsomming van de categorie ontoelaatbaar gebruik van de Website of openbare fora dat mogelijk leidt tot beperking, opschorting of beëindiging van jouw gebruik van de Website of openbare fora. Vanwege de universele aard van het internet verklaren gebruikers hierbij de plaatselijke regelgeving te zullen opvolgen met betrekking tot online gedrag en toelaatbare inhoud. Gebruikers verklaren eveneens alle van toepassing zijnde regels op te volgen met betrekking tot de uitvoer van gegevens vanuit welk land dan ook.

  Berichten die je plaatst worden geacht niet vertrouwelijk of geheim te zijn. Je begrijpt dat persoonlijke en andere informatie (bijv. gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer) die je op of door middel van publieke fora post, algemeen toegankelijk is voor, en verzameld en gebruikt kan worden door anderen. Je begrijpt ook dat dit kan leiden tot ongewenste berichten of andere contacten met anderen. Je zou geen persoonlijke, naar jezelf of andere personen te herleiden informatie moeten vermelden in je berichten. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, berichten die persoonlijke gegevens bevatten, te verwijderen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of misbruik van informatie of gegevens, inclusief persoonlijke gegevens die je op een openbaar forum post.

  Je verklaart en garandeert dat jouw berichten van jou afkomstig zijn, en dat ze geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Daarnaast verklaar en garandeer je dat jouw berichten niet obsceen, vulgair, beledigend, kwaadwillig, discriminerend, lasterlijk of anderszins onwettig zijn, dat geen andere partij daartoe gerechtigd is, dat je afstand doet van alle ‘auteursrechten’ in je berichten en dat je ons het royaltyvrije, onbeperkte, wereldwijde, eeuwige, onherroepelijke, niet-exclusieve en volledig inwisselbare, overdraagbare en niet voor sublicentieverlening in aanmerking komende recht verleent en de toestemming om dergelijke berichten te gebruiken, kopiëren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, er afgeleid materiaal van te maken, distribueren, ten uitvoer te brengen en te vertonen (geheel of gedeeltelijk) en/of om ze te verwerken in ander materiaal in enige vorm, medium of technologie voor zover nu bekend dan wel in de toekomst ontwikkeld voor redactionele, commerciële, niet-commerciële, promotionele of andere doeleinden.

  Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bewaren van je berichten en wij kunnen ze te allen tijde verwijderen of vernietigen.

  DOOR GEBRUIKERS OP PUBLIEKE FORA GEPLAATSTE INHOUD, INFORMATIE EN MATERIALEN WORDEN NIET DOOR ONS ONDERSCHREVEN. HET IS JOUW VERANTWOORDELIJKHEID OM DE NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIE DIE DOOR ANDERE GEBRUIKERS OP OF VIA PUBLIEKE FORA IS VERSTREKT NA TE GAAN EN TE BEVESTIGEN. De meningen die worden weergegeven op publieke fora zijn niet per definitie de onze. Alle beweringen, adviezen en meningen van deelnemers zijn uitsluitend van die deelnemers zelf. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor beweringen, advies, meningen of ander materiaal op de publieke fora. Je vrijwaart ons tegen alle vorderingen en eisen van welke aard dan ook, bekend en onbekend, die zouden kunnen voortvloeien uit of in enig ander opzicht verband houden met een geschil met een andere gebruiker van de Website.

 5. 5. Gelinkte Sites

  Je erkent en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud ("Gelinkte content") die door niet-aangesloten websites ("Gelinkte Sites") waarnaar jij of wij vanaf de Website kunnen linken, of die op een andere manier op de Website kan worden weergegeven via een software-interface of andere methode.

  Wij hosten geen gelinkte content en slaan deze ook niet op. De weergave van gelinkte content of het aanbieden van links naar Gelinkte Sites betekent niet dat wij dergelijke gelinkte content, Gelinkte Sites, noch de producten, advertenties of andere materialen die op deze sites worden getoond, ondersteunen of dat wij daarbij betrokken zijn. Je erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor schade, nadeel of kosten veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of met betrekking tot jouw gebruik van of je vertrouwen in dergelijke inhoud, goederen of diensten die via dergelijke Gelinkte Sites worden aangeboden.

  Wij behouden ons het recht voor gelinkte content van onze Websites of Gelinkte Sites te verwijderen. Dit doen we voorzover we op welk moment dan ook en om welke reden dan ook kunnen controleren of deze Terms & Conditions of de van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden van de Gelinkte Site overtreden worden.

  Om bepaalde functionaliteit van de Website te kunnen gebruiken kun je gevraagd worden bij Gelinkte Sites een account met gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. Omdat dit niet-aangesloten sites zijn, zijn wij niet verantwoordelijk voor gebruikersnamen, wachtwoorden of andere gegevens die deze websites kunnen verzamelen. Wij zullen je ook nooit vragen om je wachtwoord voor Gelinkte Sites. Als je om welke reden dan ook niet in staat bent een account aan te maken op deze Gelinkte Sites, is het mogelijk dat je niet alle functionaliteit die de Site aanbiedt, kunt gebruiken.

  In aanvulling op deze Terms & Conditions, vallen de Gelinkte content die op onze Website wordt getoond, inclusief jouw rechten met betrekking hierop ,onder de geldende gebruiksvoorwaarden zoals beschreven op de Gelinkte Site.

 6. 6. Door jou verstrekt materiaal

  Tenzij op uitdrukkelijk verzoek dringen wij bij jou niet aan op vertrouwelijke, geheime of persoonlijke informatie of ander materiaal, noch wensen wij zulks van jou te ontvangen, via de Site, of een van de daar aangeboden diensten, via e-mail of op welke andere wijze dan ook. Alle informatie of materialen die je verstrekt en waar wij niet expliciet om gevraagd hebben, wordt niet beschouwd als vertrouwelijk, geheim of persoonlijk. Je gaat ermee akkoord dat alle door jou verstrekte informatie of materiaal op deze Site, ongeacht of het ideeën, creatieve concepten of ander materiaal betreft, in welke vorm dan ook (inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, illustraties, audio- en video-opnames) onbeperkt door ons kan worden gebruikt, vermenigvuldigd en openbaar gemaakt voor alle door ons daarvoor geschikt geachte doeleinden en zonder dat wij jou daarvoor een vergoeding betalen of jou als bron ervan vermelden. Je garandeert eveneens dat van alle "auteursrechten" in het geplaatste materiaal onherroepelijk afstand is gedaan door de desbetreffende auteurs. WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DOOR JOU ONDERVONDEN NADEEL OF SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET OPENBAAR MAKEN VAN DERGELIJK MATERIAAL DOOR ONS VOOR ZOVER DAT BIJ WET IS TOEGESTAAN. Deze alinea is niet van invloed op rechten die je eventueel hebt op grond van privacywetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens of soortgelijke privacywetgeving, voor zover dergelijke rechten niet kunnen worden uitgesloten of voor zover je niet van deze rechten kunt afzien.

 7. 7. Accounts en Veiligheid

  Wij kunnen je in staat stellen een account aan te maken met een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde delen van de Site, openbare fora en andere diensten. Je mag alleen een account aanmaken indien je de wettelijke minimumleeftijd hebt bereikt voor het kopen van alcohol in het land waarin je verblijft en in het land van waaruit je de Site bezoekt. Je zult ons de juiste accountgegevens aanleveren. Jij bent verantwoordelijk voor een strikte geheimhouding van het wachtwoord van je account en voor alle activiteiten op jouw account en met jouw wachtwoord. Je stemt ermee in om (a) ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van je wachtwoord of account of iedere andere inbreuk op de beveiliging, en (b) ervoor te zorgen dat je je account aan het eind van iedere sessie afsluit. Het is je eigen verantwoordelijkheid om toe te zien op de verspreiding en het gebruik van je wachtwoord, de toegang tot en het gebruik van je account en om ons op de hoogte te stellen als je je account wenst op te heffen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of schade voortvloeiend uit het niet door jou nakomen van deze bepaling.

 8. 8. Geen garanties

  DEZE SITE WORDT BESCHIKBAAR GESTELD ZONDER GARANTIE EN HET GEBRUIK ERVAN IS VOOR JE EIGEN RISICO. WIJ EN ONZE FUNCTIONARISSEN, DIRECTIELEDEN, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN, DOEN VOOR ZOVER DAT BIJ WET IS TOEGESTAAN AFSTAND VAN ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING ELKE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, PRESTATIES, TITEL EN NIET-INBREUK. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE SITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN, BESCHIKBAAR, TOEGANKELIJK, VRIJ VAN FOUTEN, ONONDERBROKEN BESCHIKBAAR IS OF DAT DE INHOUD NAUWKEURIG IS. ONDANKS ONZE REDELIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN ERKEN JE DAT HET INTERNET GEEN VOLLEDIG VEILIG MEDIUM IS EN WIJ GARANDEREN NIET, EXPLICIET OF IMPLICIET, DAT DOOR JOU OP OF VIA DE SITE GEPLAATSTE OF VERZONDEN INFORMATIE OF MATERIAAL GEVRIJWAARD ZAL ZIJN VAN ONBEVOEGDE TOEGANG OF GEBRUIK. ALS JE NIET TEVREDEN BENT OVER DEZE SITE IS HET STAKEN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE JE ENIGE RECHTSMIDDEL, EN ZAL DAT IN DE TOEKOMST OOK ZIJN.

 9. 9. Goederen en diensten van derde partijen

  WIJ STAAN NIET IN VOOR PERSONEN, BEDRIJVEN EN OVERIGE INSTANTIES WIER GOEDEREN OF DIENSTEN MOGELIJK TOEGANKELIJK ZIJN OF WORDEN GETOOND VIA OF OP DE SITE.

 10. 10. Jouw verantwoordelijkheid

  Controleer de juistheid van informatie die verstrekt wordt op deze Site altijd eerst bij onafhankelijke instanties alvorens te handelen of erop te vertrouwen. Het is jouw verantwoordelijkheid om antivirussoftware te gebruiken bij al het materiaal dat je downloadt van deze Site en om na te gaan of dergelijke software aansluit bij je apparatuur.

  In het geval dat je ons informatie aangaande een derde partij verstrekt garandeer je dat je een goedkeuring hebt ontvangen van die derde partij met betrekking tot het openbaar maken en dat de derde partij op de hoogte is van en akkoord gaat met onze Privacy- en Cookie-verklaring en hoe wij mogelijk gebruik maken van dergelijke informatie.

 11. 11. Geen aansprakelijkheid

  VOOR ZOVER BIJ WET TOEGESTAAN VERWERPEN WIJ EN ONZE FUNCTIONARISSEN, DIRECTIELEDEN, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN HIERBIJ IEDERE EN ELKE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR NADEEL, KOSTEN OF SCHADE (DIRECT, INDIRECT, BIJKOMEND OF ANDERSZINS) DIE VOOR JOUW REKENING KOMEN TEN GEVOLGE VAN JOUW GEBRUIK VAN DE SITE OF VAN EEN COMPUTERVIRUS DAT VIA DE SITE OVERGEBRACHT IS OF VIA ANDERE SITES DIE VIA DEZE SITE BEZOCHT ZIJN, ONGEACHT OF DERGELIJK NADEEL, KOSTEN OF SCHADE EEN GEVOLG IS VAN ONZE NALATIGHEID OF ANDERSZINS, ZELFS AL ZIJN WIJ UITDRUKKELIJK GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK NADEEL OF SCHADE. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS JOU VOOR ALLE SCHADE, KOSTEN, NADEEL EN EISEN IN TOTAAL (ONGEACHT OP GROND VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID) VOORTVLOEIEND UIT DE TERMS & CONDITIONS, INCLUSIEF ONZE PRIVACY STATEMENT, OF HET GEBRUIK VAN DE SITE, EEN BEDRAG VAN € 100,00 TE BOVEN GAAN.

 12. 12. Gebruikersgegevens

  Gedurende jouw gebruik van de Site kun je gevraagd worden persoonsgegevens aan ons te verstrekken (dergelijke informatie hierna te noemen "Gebruikersgegevens"). Het verzamelen van deze gegevens en het beleid dat wij hanteren met betrekking tot deze gebruikersgegevens, wordt toegelicht in de Privacy- en Cookieverklaring. Je erkent en je gaat ermee akkoord dat jij de enige verantwoordelijke bent voor de nauwkeurigheid en de inhoud van de Gebruikersgegevens.

 13. 13. Vrijwaring

  Hierbij vrijwaar je ons en onze functionarissen, directieleden, agenten, medewerkers en vertegenwoordigers tegen verliezen, schade of kosten die voortvloeien uit jouw gebruik van de Site en van de daarop aangeboden diensten, of uit informatie die toegankelijk is via of door middel van de Site, inclusief informatie verkregen via Gelinkte Sites, door jou verstrekte of overgedragen informatie of materiaal naar of via de Site of Gelinkte Sites, of jouw inbreuk op deze Terms & Conditions, de gebruiksvoorwaarden van Gelinkte Sites of welke andere wetten, voorschriften en regels dan ook. Je vrijwaart ons en onze functionarissen, directieleden, agenten, medewerkers en vertegenwoordigers eveneens tegen alle claims dat door jou aan ons verstrekte informatie of materiaal in strijd is met de wet of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij (inclusief, maar niet beperkt tot claims met betrekking tot laster, inbreuk op de privacy, vertrouwensbreuk, schending van het auteursrecht of schending van enig ander recht omtrent de intellectuele eigendom). Wij behouden ons het recht voor om uitsluitend verweer aan te tekenen tegen claims en claims te verifiëren die voortvloeien uit bovenstaande en soortgelijke vrijwaringszaken en je stemt er hierbij mee in dat je volledige medewerking verleent in geval van een dergelijk verweer.

 14. 14. Beperking, opschorting en beëindiging

  Wij kunnen je toegang tot de Site te allen tijde beperken, opschorten of beëindigen, en/of je bevoegdheid om gebruik te maken van de diensten die op de Site worden aangeboden, inclusief interactieve diensten, indien wij van mening zijn dat je deze Terms & Conditions geschonden heb. Een dergelijke beperking, opschorting of beëindiging vindt plaats onder alle voorbehoud van rechten die wij jegens jou kunnen hebben met betrekking tot jouw schending van deze Terms & Conditions. Eveneens kunnen wij te allen tijde de Site in zijn geheel of onderdelen ervan verwijderen. Wij hebben de mogelijkheid om je IP-adres na te trekken en indien nodig contact op te nemen met je internet service provider in geval van een vermeende schending van deze Terms & Conditions.

 15. 15. Volledige overeenkomst

  Deze Terms & Conditions, inclusief onze Privacyverklaring, vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen jou en ons in relatie tot het onderwerp en vervangt alle eerder gedane onderlinge beloftes, offertes, overeenkomsten, verklaringen en afspraken van welke aard dan ook. Voor zover software beschikbaar is via de Site kan voor dergelijke software een licentie nodig zijn die gedistribueerd is met of onderdeel uitmaakt van de software en je gaat ermee akkoord dat je de Terms & Conditions van dergelijke licentieovereenkomsten accepteert. Indien wij in gebreke blijven bij de uitvoering of de handhaving van een recht of bepaling uit de Terms & Conditions betekent dat geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Indien enige bepaling in de Terms & Conditions door een bevoegde rechterlijke instantie onuitvoerbaar of ongeldig wordt bevonden, komen partijen niettegenstaande overeen dat de rechtbank moet pogen het voornemen van partijen ten uitvoer te brengen zoals weergeven in die bepaling en de overige bepalingen in de Terms & Conditions blijven volledig van kracht en uitvoerbaar. Wij kunnen naar eigen inzicht een deel van of al onze rechten en verplichtingen uit deze Terms & Conditions te allen tijde afstaan, toewijzen of anderszins overdragen aan iedere gewenste derde partij of partijen.

 16. 16. Copyright en IP-agent voor de Verenigde Staten

  Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verlangen dat ook van mensen die de Site gebruiken. Als je van mening bent dat je werk zodanig gekopieerd is dat er sprake is van schending van het auteursrecht, stuur dan de volgende gegevens naar hierna genoemde Copyright Agent:

  • Je adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • Een omschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan jij van mening bent dat er inbreuk op is gepleegd;
  • Een omschrijving van de vermeende overtreding en waar het vermeende overtreden materiaal zich bevindt;
  • Een eigen verklaring waarin je te goeder trouw aanneemt dat het betwiste gebruik niet wordt toegestaan door jou, de eigenaar van het auteursrecht, de agent of de wet;
  • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht; en
  • Een eigen verklaring, opgesteld op straffe van meineed, dat bovengenoemde informatie in jouw mededeling nauwkeurig is en dat jij de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar te handelen.

  Copyright Agent:
  Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, Norwalk, CT 06851. Attn: Evan Gourvitz, Sr. Counsel Litigation, Intellectual Property, Telephone No: 01 203 2294264, Facsimile No: 203-229-8925, Email: copyright@diageo.com.

  Het kan zijn dat wij gelinkte content die gehost wordt door Gelinkte Sites niet kunnen verwijderen. Het kan nodig zijn dat u contact moet opnemen met de desbetreffende Gelinkte Site om uw werk te laten verwijderen.

 17. 17. Exportcontroles

  Voor zover de software of technische gegevens toegankelijk zijn via de Site, kunnen voor deze software of technische gegevens export-, herexport-, en/of importcontroles van kracht zijn die door de Verenigde Staten of een andere jurisdictie worden opgelegd. Het kan daarom zijn dat deze software of technische gegevens dararom niet gedownload of anderszins geëxporteerd, geherexporteerd kan worden wegens overtreding van de voorschriften van welke jurisdictie dan ook, inclusief maar niet beperkt tot: (a) naar (een staatsburger of ingezetene van) een land waartegen in de Verenigde Staten een handelsembargo van kracht is of waarvoor relevante exportbeperkingen gelden, (b) naar iedereen die voorkomt op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse Ministerie van Financiën, of (c) in geval van schending van de Table of Denial Orders van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken.

 18. 18. Recht en jurisdictie

  Deze Terms & Conditions, inclusief de Privacyverklaring en alle zaken met betrekking tot de Site, vallen onder het Engelse recht ongeacht conflicterende wetgeving. Juridische procedures die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze Terms & Conditions en die tegen of met betrekking tot ons of een andere gevrijwaarde partij worden ingezet, zullen vallen onder de exclusieve jurisdictie van Nederland, en je stemt hierbij onherroepelijk in met de jurisdictie van deze rechtbanken.

  JOHNNIE WALKER®, RED LABEL, BLACK LABEL, DOUBLE BLACK LABEL, GOLD LABEL RESERVE, PLATINUM BLUE LABEL, the KEEP WALKING words and the striding figure device and associated logos are trade marks ©Diageo Brands B.V., Molenwerf 10, 1014 BG Amsterdam, The Netherlands 2011. All rights reserved.

Version 9.0 dated 31.08.2012

JOHNNIE WALKER
WORD LID

Schrijf je in voor het ontvangen van exclusieve uitnodigingen, speciale aanbiedingen en het laatste Johnnie Walker nieuws.